Terminy - studia stacjonarne I stopnia

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2019/2020

I. REKRUTACJA W PIERWSZYM TERMINIE

rejestracja internetowa na kierunki: architektura i urbanistyka,
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

 20.05.– 16.06.2019 r.

rejestracja internetowa na pozostałe kierunki studiów  20.05.-07.07.2019 r.

egzamin wstępny - sprawdzian umiejętności plastycznych na kierunkach: architektura i urbanistyka,
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

 25-26.06.2019 r.

ogłoszenie wyników sprawdzianu umiejętności plastycznych na kierunkach: architektura i urbanistyka,
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

 28.06.2019 r.

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych

 10.07.2019 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

 11– 19.07.2019 r.

egzamin wstępny - rozmowa kwalifikacyjna na kierunku inżynieria produkcji w przemyśle 4.0  22-23.07.2019 r.

ogłoszenie list kandydatów: przyjętych na studia,
 list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

 24.07.2019 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

24– 30.07.2019 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

02.08.2019 r.

 II. REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE

1)  W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji oraz rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjecie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa z art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona w Internecie oraz na tablicach ogłoszeń Uczelni w przypadku studiów: pierwszego stopnia stacjonarnych do 05.08.2019 r.

2)  W rekrutacji w drugim terminie oraz rekrutacji uzupełniającej przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji.

rejestracja internetowa

do 25.09.2019 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

do 26.09.2019 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji 

30.09.2019 r.

3)  Jeżeli zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji oraz rekrutacja uzupełniająca na kierunki studiów pierwszego stopnia: architektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, kandydaci przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych, którego termin określi przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej.


 Kandydat na studia składa dokumenty w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku studiów, zgodnie z terminami rekrutacji.