Aktualności

BiodivERsA+ - konkurs na międzynarodowe projekty dot. wspierania ochrony bioróżnorodności w ekosystemach lądowych i morskich 11.10.2021 13:28

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności (BiodivERsA+) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze mające na celu wspieranie ochrony bioróżnorodności w ekosystemach lądowych i morskich.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

W konkursie Partnerstwa BiodivERsA+ można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie wraz z partnerami zagranicznymi należy złożyć wspólny wniosek wstępny (pre-proposal). Najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do II etapu i złożenia wspólnych wniosków pełnych (full proposals).

I etap

  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wspólnego wniosku skróconego tzw. pre-proposal w języku angielskim. Pre-proposal jest składany przez lidera projektu w imieniu międzynarodowego konsorcjum.

Na etapie składania wniosków skróconych na poziomie międzynarodowym, polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

Termin składania wspólnych wniosków wstępnych: 30 listopada 2021 r. (15:00 CET)

II etap

  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi pełnego wniosku wspólnego tzw. full proposal w języku angielskim. Full proposal jest składany przez lidera projektu w imieniu międzynarodowego konsorcjum.
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym. Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz we wspólnym wniosku pełnym muszą być tożsame.

Termin składania wspólnych wniosków pełnych: 14 kwietnia 2022 r. (16:00 CET)

Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN dla wszystkich polskich zespołów badawczych wyłonionych w konkursie wynosi 1 000 000 euro.

Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCN.