Aktualności

Dział Projektów Naukowych przedstawia zwycięzców wyłonionych w ramach rozstrzygniętych konkursów NCN i NCBR. Nasi naukowcy składali wnioski zarówno na projekty badawcze jak i pojedyncze działania naukowe 02.12.2021 14:18

Na podstawie list rankingowych ogłoszonych w ostatnim czasie możemy mówić o dużym sukcesie badaczy z ZUT.
W ramach poszczególnych konkursów w sumie 17 wniosków otrzymało dofinansowanie.
W ramach konkursu OPUS 21 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, dofinansowanie otrzymali:

Kierownik projektu

Tytuł projektu

Dr inż. Wojciech Franciszek Sałabun z WI

Nowa metoda wyznaczania poziomu istotności kryteriów decyzyjnych w oparciu o obiekty charakterystyczne

Prof. dr hab. Ewa Mijowska z WTiICh

Borofen i jego pochodne do magazynowania energii – projektowanie procesów wytwarzania

Dr Xin Wen z WTiICh

Ekologiczne i opłacalne strategie odpadów polimerowych do nanomateriałów węglowych o wartości dodanej i ich potencjalne zastosowanie

Dr hab inż. Adam Lepczyński, prof ZUT z WBiHZ
w konsorcjum z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy – Lider i  Instytutem Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk

Mechanizmy molekularne osi jelitowo-wątrobowej kurcząt
W ramach konkursu PRELUDIUM 20 na projekty badawcze realizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Konkurs na każdym etapie kariery naukowej, dofinansowanie otrzymali:

Kierownik projektu

Tytuł projektu

Opiekun naukowy

Mgr inż. Paweł Karol Frankowski z WE

Inteligentny system wsparcia metody M5 (Magnetic Force Induced Vibration Evaluation) - elektromagnetycznej, nieniszczącej metody zaprojektowanej do oceny materiałów kompozytowych zawierających elementy ferromagnetyczne i przewodzące

prof. dr hab. inż. Tomasz Chady

Mgr inż. Oliwia Paszkiewicz z WTiICh

Zastosowanie wspomaganego zmiennym polem elektromagnetycznym hybrydowego reaktora fotokatalicznego do oczyszczania wody

dr hab. inż. Agata Markowska-Szczupak, prof. ZUT

Mgr inż. Joanna Jabłońska z WTiICh

Wpływ stresorów na produkcję piocyjaniny przez Pseudomonas aerugionsa

prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy

Mgr inż. Klaudia Maślana z WTiICh

Elektrokatalizatory na bazie celulozy do reakcji wydzielenia wodoru i tlenu

prof. dr hab. Ewa Mijowska

W konkursie Miniatura 5, którego celem jest realizacja pojedynczego działania naukowego, finansowanie otrzymało aż 6 wniosków badaczy z ZUT. NCN przeznaczyło budżet na realizację działań w kwocie 15 mln zł.

Kierownik projektu

Tytuł wniosku

Dr inż. Paweł Dunaj z WIMiM

Badania doświadczalne i modelowanie właściwości dynamicznych polimerobetonu w mezoskali

Dr inż. Anna Malwina Żywicka z WBiHZ

Analiza ekspresji genów warunkujących zwiększoną efektywność procesu syntezy celulozy bakteryjnej u Komagataeibacter xylinus pod wpływem wirującego pola magnetycznego

Dr inż. Mariusz Leus z WIMiM

Badania modelowe i doświadczalne redukcji ruchu stick-slip i siły tarcia przy  wykorzystaniu drgań stycznych wzdłużnych sprężystego podłoża

Dr inż. Jarosław Antoni Błyszko z WBiIŚ

Zmiany objętościowe i struktura kompozytu mieszanek cementowych domieszkowanych mineralnymi dodatkami pęczniejącymi na bazie CaCO3 i CaO w warunkach pielęgnacji atmosferycznej

Dr inż. Łukasz Maciej Łopusiewicz z WNoŻiR

Dojrzewanie roślinnego analogu sera z porostem pleśni. Czy procesy proteolizy i lipolizy zachodzą podobnie jak w tradycyjnym serze Camembert?

Dr inż. Barbara Szymczak z WNoŻiR

Charakterystyka atypowych szczepów Listeria monocytogenes izolowanych ze środowiska produkcji żywności

Laureaci konkursów NCBR

W ramach złożonych wniosków do konkursów krajowych jak i międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 2021 r. dofinansowanie dostały 3 projekty na łączną kwotę ponad 1 897 218 zł.
W ramach ścieżki A V Konkursu TANGO skierowanego do jednostek prowadzących prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez Narodowe Centrum Nauki przyznano dofinansowanie 19 projektom, w tym dwóm pochodzącym z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Kierownik projektu

Tytuł wniosku

Prof. dr hab. inż. Magdalena Janus z WBiIŚ Nowa metoda otrzymywania fotoaktywnych cementów
Dr inż. Magdalena Zdanowicz z WNoŻiR Funkcjonalne biodegradowalne materiały polisacharydowe
z przeznaczeniem do uprawy roślin
Inicjatywa CORNET (z ang. COllective Research NETworking) jest programem wsparcia badań branżowych, w którym szczególnie uwzględnia się rolę małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsięwzięcie polega na współpracy międzynarodowej instytucji zarządzających i finansujących badania branżowe poprzez stwarzanie możliwości finansowania badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

Kierownik projektu

Tytuł wniosku

Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak z WNoŻiR
w konsorcjum ze Stowarzyszeniem Natureef, które jest Liderem
REPAC2: Funkcjonalne i recyklingowane opakowania z powlekanego papieru do produktów żywnościowych

Gratulujemy sukcesów i zapraszamy do dalszej współpracy przy realizacji projektów!