Aktualności

Kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS 22.06.2021 11:56

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór do kolejnych edycji konkursów SONATA BIS, MAESTRO, których łączny budżet wynosi 170 mln zł. Wnioski w obu konkursach można składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do 15 września 2021 r. do godziny 16.00.

 

MAESTRO 13

Konkurs adresowany jest do doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzić pionierskie badania, także interdyscyplinarne, istotne dla rozwoju nauki i wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która posiada co najmniej tytuł naukowy doktora i w ciągu ostatnich 10 lat miała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych. Ponadto powinna wykazać się realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. A także wykazać się udokumentowaną aktywnością na innych polach działalności akademickiej.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 13 to 20 mln zł.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym na stronie NCN.

 

SONATA BIS 11

Planowany projekt badawczy musi mieć na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Kierownikiem projektu w tym konkursie może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla członków nowego zespołu, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, a także pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

We wniosku w konkursie SONATA BIS jako kierownika projektu nie można wskazać osoby, która jest wskazana jako kierownik projektu we wniosku złożonym w konkursie OPUS dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna. Warunek ten nie dotyczy kierowników projektów we wnioskach OPUS LAP.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 11 to 150 mln zł.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym na stronie NCN.