Aktualności

SZAFIR – konkurs z zakresu rozwoju nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa 09.09.2021 12:41

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło IV konkurs na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Uczestnikiem konkursu może być m.in. uczelnia lub konsorcjum naukowe - grupa podmiotów o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1a Ustawy, w skład której wchodzi co najmniej jeden podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4- 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz co najmniej jeden Przedsiębiorca.

Wnioskodawca składając Wniosek jest zobowiązany do określania, w której z grup projektów będzie realizowany Projekt objęty wnioskiem:

Grupa A – Projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na rozwój kluczowych technologii materiałowych, softwareowych, rozwiązań funkcjonalnych, podzespołów, zespołów i układów na IX PGT, których rozwiązanie może pozwolić na osiągnięcie znacznego postępu technicznego lub stworzenie podstaw do budowy nowych możliwości funkcjonalnych i operacyjnych zaawansowanych systemów lub nowo opracowywanych wzorów uzbrojenia lub sprzętu technicznego. Wnioskodawca w tej grupie winien przygotować harmonogram i zaplanować środki na realizację prac do osiągnięcia IX PGT (poziomu gotowości technologicznej);

Grupa B – Projekty badawcze ukierunkowane na opracowanie demonstratorów nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego na VI PGT. Wnioskodawca w tej grupie winien przygotować harmonogram i zaplanować środki na realizację prac do osiągnięcia VI PGT.

Okres realizacji Projektu, w zależności od tego, do której z grup oraz na jakie fazy Wniosek będzie składany wynosi:

  • w grupie A – faza badawcza do 2 lat, faza rozwojowa do 2 lat;
  • w grupie B – faza badawcza do 3 lat.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF od 27.09.2021 r. od godz. 9.00 do 29.10.2021 r. do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie NCBR.

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Naukowych jest p. Agnieszka Kasprowiak, e-mail: Agnieszka.Kasprowiak@zut.edu.pl, tel. 91 449 49 44.