Aktualności

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza nabór w ramach Działania 2.2 FENG FIRST TEAM 21.09.2023 08:38

FIRST TEAM umożliwia zdobycie finansowania na założenie zespołu badawczego i prowadzenie w Polsce innowacyjnych badań z potencjałem aplikacyjnym.

 

Cele działania FIRST TEAM:

  • wsparcie projektów ukierunkowanych na innowacyjne badania naukowe o dużym potencjale wdrożeniowym
  • pomoc w osiągnięciu samodzielności naukowej poprzez prowadzenie zespołu badawczego
  • rozwój naukowej współpracy międzynarodowej i współpracy z podmiotami gospodarczymi działającymi w Polsce.
  • zwiększenie konkurencyjności polskich wniosków składanych do konkursów ERC.

Wnioskodawcami w programie są organizacje badawcze, które wskazują osobę pełniącą rolę głównego wykonawcy projektu – będącą autorem/-ką wniosku o dofinansowanie, posiadającą stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 12 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie (niezależnie od narodowości). Termin 12 lat może zostać przedłużony, o ile  zostaną spełnione warunki opisane w Regulaminie Wyboru Projektów.

Główny wykonawca projektu powinien być zatrudniony w jednostce Beneficjenta co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz projektu i angażować w swym zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.

Finansowanie można otrzymać na prace badawczo-rozwojowe, które posiadają potencjalną wartość wdrożeniową oraz znaczenie w kontekście rozwiązywania problemów gospodarczych lub społeczno-ekonomicznych. W ramach projektu obligatoryjna jest współpraca z co najmniej jednym partnerem naukowym z zagranicy oraz krajowym partnerem gospodarczym, przy czym wsparcie finansowe udzielane jest jedynie organizacji badawczej Beneficjenta.
Finansowanie nie obejmuje badań podstawowych.

  • Budżet naboru wniosków: 64 mln PLN
  • Dofinansowanie projektu: do 4 mln PLN
  • Termin naboru wniosków: 18.09.2023 - 18.10.2023 do godziny 16.00 (GTM+1)

Sposób składania wniosków: w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu elektronicznego FNP pod adresem: wnioski2023.fnp.org.pl.

Dokumentacja konkursowa

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Anna Kukla-Posyłajka: akuklaposylajka@zut.edu.pl; tel. kontaktowy: 91 449 44 69.