Aktualności

Konkurs nr 12/2022 (Runda 1) na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 14.06.2022 10:49

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 12/2022 (Runda 1) na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa obejmuje sprecyzowane tematy na bazie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty ustawowo odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa i obronności państwa.

 

Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Dział Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • badania naukowe (do VI poziomu gotowości technologicznej);
 • badania naukowe i prace rozwojowe (do IX poziomu gotowości technologicznej).

Runda nr 1 obejmuje następujący katalog zakresów tematycznych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności państwa:

 1. Opracowanie, implementacja i ocena bezpieczeństwa algorytmów postkwantowych pk. APQ.
 2. System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K) / SAP-35
 3. Wpływ wysiłku bojowego i transportu lotniczego na bezpieczeństwo nurków bojowych w trakcie realizacji podwodnych działań bojowych/ TULIPAN V
 4. Innowacyjny zintegrowany system diagnostyki polowej i stacjonarnej inwazji pasożytniczych, bakteryjnych i wirusowych na obszarach PKW (DIAGNOTROP)
 5. Opracowanie systemu oceny zdolności personelu latającego do służby w powietrzu na podstawie rejestracji parametrów układu krążenia podczas lotów oraz w warunkach symulowanego oddziaływania przeciążeń (SymuLBNP)

Wnioskodawcą – uczestnikiem konkursu może być:

 1. w przypadku, gdy Projekt nie obejmuje prac rozwojowych - podmiot, o którym mowa w  art. 37 ust. 1 pkt 1 Ustawy o NCBR;
 2. konsorcjum, tj. grupa podmiotów w rozumieniu art. 37 ust. 1 pkt 1a Ustawy o NCBR, z zastrzeżeniem, że w przypadku Projektu obejmującego prace rozwojowe, w skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jeden Przedsiębiorca.

Konsorcjum stanowi grupa podmiotów podejmująca wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, działająca na podstawie Umowy konsorcjum i reprezentowana przez Lidera;

 1. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, działające na podstawie Umowy o utworzeniu centrum i reprezentowane przez Lidera;
 2. Przedsiębiorca spełniający kryterium podmiotowe, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 7, pkt 8 lub pkt 10 Ustawy, prowadzący działalność gospodarczą lub badawczo-rozwojową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie ZSUN-OSF (osf.opi.org.pl).

Budżet konkursu: Konkurs nr 12/2022 nie ma określonej alokacji. Na etapie naboru wniosków nie możemy udzielić odpowiedzi na temat puli środków przeznaczonych na finansowanie projektów wyłonionych w ramach całego konkursu.

Wnioski można składać do dnia 13 lipca 2022, godz. 16:00

Wyniki konkursu: NCBR publikuje listę rankingową pozytywnie ocenionych wniosków i listę negatywnie ocenionych wniosków w terminie 6 miesięcy od daty upływu terminu składania wniosków.

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych Anna Zawadzka-Wdowiak azawadzkawdowiak@zut.edu.pl; 91 449 40 91

Szczegółowe informacje