Aktualności

Konkurs nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich 14.01.2022 09:48

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – ogłasza konkurs nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023.

 

Termin składania wniosków o wybór operacji do Jednostki Regionalnej KSOW od 14 do 28 lutego 2022 roku.

Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mieści się w zakresie jednego z następujących działań określonych w planie działania KSOW na lata 2014–2020, stanowiącym załącznik nr 28 do ogłoszenia, w ramach których można składać wnioski o wybór operacji:

- działanie 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”;

- działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”;

- działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”;

- działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;

- działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;

- działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;

- działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;

- działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.

W przypadku wybrania działania 3 i 12 konieczne jest wypełnienie formularza/y projektu realizującego priorytety PROW, stanowiącego załącznik nr 26 do ogłoszenia, w zależności od liczby zidentyfikowanych projektów.

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Marta Turbo: marta.turbo@zut.edu.pl; 91 449 4492

Szczegółowe informacje dotyczące naboru