Archiwum aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.13 "Innowacje" Programu Rybactwo i Morze 19.02.2021 08:14

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.13 „Innowacje” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji w ramach działania 1.13 „Innowacje”, o których mowa w art. 26 rozporządzenia nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Wnioski może składać:

  1. szkoła wyższa lub szkoła ponadpodstawowa w rozumieniu przepisów prawa oświatowego kształcące lub prowadzące badania naukowe w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub przetwórstwa produktów rybnych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1489, z późn. zm.), zwanych dalej „produktami rybnymi”, lub ochrony i rozwoju żywych zasobów wód;
  2. instytut badawczy lub instytut naukowy;
  3. podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa komercyjnego lub działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych, lub przetwórstwa produktów rybnych – w przypadku gdy operacja jest realizowana wspólnie przez ten podmiot z podmiotem, o którym mowa w pkt 1 lub 2, powiązanymi ze sobą umową konsorcjum3.

Wnioski o dofinansowanie dotyczące tego naboru można złożyć w terminie od dnia 4 marca 2021 r. do dnia 17 marca 2021 r. włącznie.

Szczegółowe informacje