Archiwum aktualności

Pierwszy nabór wniosków w programie Interreg Europa Środkowa w nowej perspektywie 2021-2027 29.11.2021 11:32

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty publiczne i prywatne we wszystkich dziedzinach, które wspiera program. Projekty realizowane będą w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego musi wchodzić minimum trzech partnerów z różnych krajów, z czego dwóch z siedzibą na obszarze wsparcia.

Pula środków do rozdysponowania w ramach tego naboru to 72 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poziom dofinansowania projektów wynosi do 80%. Partnerzy będą mogli aplikować we wszystkich osiach priorytetowych programu.

Wnioski aplikacyjne można składać do 23 lutego 2022 r.

Nabór jest jednoetapowy a wnioski projektowe mogą być składane wyłącznie przez aplikację “Jems”.

Interreg Europa Środkowa 2021-2027 to Program, który realizowany będzie na obszarze dziewięciu państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Słowenii, Chorwacji oraz części Niemiec i Włoch. Instytucją Zarządzającą programem jest miasto Wiedeń.

Priorytety i cele szczegółowe programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Priorytet 1. Współpraca na rzecz inteligentnej Europy Środkowej
1.1.Wzmacnianie zdolności innowacyjnych
1.2. Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

Priorytet 2. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej
2.1. Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej
2.2. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu
2.3. Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym
2.4. Ochrona środowiska
2.5. Zielona mobilność miejska

Priorytet 3. Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej
3.1. Poprawa połączeń transportowych obszarów wiejskich i peryferyjnych

Priorytet 4. Poprawa systemu zarządzania współpracą w Europie Środkowej
4.1. Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego w Europie Środkowej

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Patrycja Tęcza: patrycja.tecza@zut.edu.pl; 91 449 4091 

Strona internetowa dedykowana naborowi

Materiały z seminarium nt. 1 naboru projektów Interreg Europa Środkowa 2021-2027