Archiwum aktualności

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – konkurs nr 1/4.1.4/2020 z zakresu projektów aplikacyjnych 02.06.2020 12:49

Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie pn. „Projekty aplikacyjne” (Poddziałanie 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

 

Konkurs skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa i jedno przedsiębiorstwo. Projekty mogą być realizowane we wszystkich województwach Polski poza woj. mazowieckim. Na konkurs przeznaczono 100 mln PLN.

Wnioski można składać w okresie od 1 do 31 lipca 2020 r.

Złożone wnioski będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z nowymi kryteriami przyjętymi 2 kwietnia 2020 r. Przebudowano strukturę kryteriów i zredukowano ich liczbę (kryteria punktowane z 7 do 5, kryteria TAK/NIE z 10 do 7). Najistotniejsze elementy oceny projektów skoncentrowane zostały w kryteriach punktowanych (istota projektu, realizacja projektu, wdrożenie wyników), ponieważ skala punktowa daje szerszą możliwość oceny i większą szansę na pozytywną ocenę niż skala zerojedynkowa. Znacznie skrócono też sam opis kryteriów.

Ważną zmianą jest wyodrębnienie nowego kryterium punktowanego „Istota projektu”. Połączono w nim wszystkie aspekty związane z koncepcją projektu. To nowe kryterium pozwoli lepiej zrozumieć specyfikę projektów badawczo-rozwojowych oraz będzie wskazówką dla wnioskodawcy na etapie pisania wniosku jak sprecyzować cel swojego projektu oraz określić jego rezultat.

Nowe kryteria dopuszczają także o wiele szerszy zakres poprawy projektu w trakcie oceny. Wnioskodawca będzie też mógł poprawić wniosek w kryteriach do tej pory niepoprawialnych.

Zmiany w kryteriach znalazły odzwierciedlenie w nowym wzorze wniosku i instrukcji jego wypełniania. Ich struktura jest zgodna z logiką i układem nowych kryteriów. Dodatkowo cała dokumentacja konkursowa została znacznie uproszczona i przygotowana zgodnie z zasadami prostego języka. Zmieniono również szatę graficzną, tak by dokumenty były łatwiejsze w odbiorze i bardziej przyjazne dla czytelnika.

Szczegółowe informacje