Kierunki stacjonarne II st.

KIERUNKI I PROPONOWANE SPECJALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 (semestr letni)

 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

 • BIOTECHNOLOGIA - proponowane specjalności:

  • Biotechnology in animal production and environmental protection 
  • biotechnologia w produkcji roślinnej
  • biotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
  • bioinżynieria produkcji żywności
  • nanobioinżynieria

 • KYNOLOGIA

  • żywienie psów i profilaktyka zdrowotna

 • ZOOTECHNIKA - proponowane specjalności:

  • hodowla zwierząt gospodarskich
  • ekologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • EKONOMIA - proponowane specjalności:

  • gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • gospodarka nieruchomościami
  • gospodarka turystyczna
  • konsulting gospodarczy
  • logistyka w biznesie
  • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
  • wycena nieruchomości

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA - proponowane specjalności:

  • sterowanie w układach robotycznych
  • systemy sterowania procesami przemysłowymi
  • bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych

 • ELEKTROTECHNIKA

  • systemy elektroenergetyczne
  • urządzenia i instalacje elektryczne

 • TELEINFORMATYKA

  • sieci teleinformatyczne i systemy mobilne
  • systemy transmisyjne

WYDZIAŁ INFORMATYKI

 • INFORMATYKA - proponowane specjalności:

  • inżynieria oprogramowania
  • Internet w zarządzaniu
  • projektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
  • systemy komputerowe i technologie mobilne
  • grafika komputerowa i systemy multimedialne
  • inteligentne aplikacje komputerowe

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

 • ENERGETYKA - proponowane specjalności:

  • efektywność energetyczna
  • energetyka konwencjonalna
  • energetyka odnawialnych źródeł energii

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - proponowane specjalności:

  • przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • spawalnictwo i techniki łączenia
  • konstrukcje lekkie

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA w języku angielskim  - proponowane specjalności:

  • processing of polimer materials
  • lightweight structures

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - proponowane specjalności:

  • komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
  • urządzenia mechatroniczne

 • TRANSPORT - proponowane specjalności:

  • logistyka, organizacja i technologia transportu
  • urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI -proponowane specjalności:

  • inżynieria jakości
  • logistyka przemysłowa

 • zarządzanie energią i środowiskiem


  WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

  • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA - proponowane specjalności:

   • geoinformatyka
   • obszary wrażliwe

  • OCHRONA ŚRODOWISKA - proponowane specjalności:

   • ocena stanu i zagrożeń środowiska
   • rekultywacja i zagospodarowanie gruntów

  • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - proponowane specjalności:

   • systemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 
   • pozyskiwanie i konwersacja biomasy na cele energetyczne

  • OGRODNICTWO - proponowane specjalności:

   • produkcja owoców, warzyw i ziół
   • rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

  • ROLNICTWO proponowane specjalności:

   • doradztwo w agroturyźmie
   • doradztwo rolnicze

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

 • MIKROBIOLOGIA STOSOWANA
 • RYBACTWO
 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - proponowane specjalności:

  • ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
  • technologia i biotechnologia żywności
  • technologia rybna
  • żywienie człowieka

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

 • OCEANOTECHNIKA - proponowane specjalności:

  • projektowanie i budowa obiektów oceanotechnicznych
  • projektowanie i budowa systemów energetycznych

 • TRANSPORT - proponowane specjalności:

  • logistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
  • transport paliw
  • transport żywności 

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA - proponowane specjalności:

  • inżynieria procesowa
  • inżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
  • inżynieria procesów wytwarzania olefin

 • NANOTECHNOLOGIA - proponowane specjalności:

  • nano-biomateriały
  • nanonauki i nanotechnologie

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA - proponowane specjalności:

  • biopolimery i biomateriały
  • biotechnologia przemysłowa
  • Inorganic Chemical Technology (specjalność powadzona jest w języku polskim, dodatkowo wybrane
   przedmioty specjalistyczny prowadzone są w języku angielski)
  • technologia leków i pestycydów
  • technologia nieorganiczna
  • technologia podstawowej syntezy organicznej
  • technologia środków pomocniczych i kosmetyków
  • technologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
  • technologia wody i inżynierii środowiska
  • technologie jądrowe