275 (57) 2009

SPIS TREŚCI

Irena Stanislava Bajoruniene, Ceslovas Christauskas, Ausra Pievaitiene

Wykorzystanie środków finansowych Unii Europejskiej na Litwie do końca 2009 roku (format:  pdf, rozmiar:  129 kB)

 

Iwona Bąk, Katarzyna Wawrzyniak

Badanie jakości środowiska naturalnego w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy korespondencji (format:  pdf, rozmiar:  194 kB)

 

Andrzej Jurek

Ocena wpływu metody klasyfikacji obiektów na ich pozycję rankingową na podstawie wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (format:  pdf, rozmiar:  171 kB)

 

Agnieszka Kamińska, Paweł Janulewicz

Klasyfikacja gmin wiejskich województwa lubelskiego na podstawie rozwoju społeczno-gospodarczego (format:  pdf, rozmiar:  813 kB)

 

Celestyna Krajczyńska

Lokalne formy ochrony przyrody w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich (format:  pdf, rozmiar:  156 kB)

 

Anna Landowska

Rozwiązanie problemu optymalnego przydziału za pomocą klasycznego algorytmu genetycznego (format:  pdf, rozmiar:  104 kB)

 

Małgorzata Matlegiewicz

Ekoturystyka jako przyjazna środowisku forma turystyki (format:  pdf, rozmiar:  123 kB)

 

Joanna Miklewska

Główne tendencje w użytkowaniu ziemi na wybranych obszarach metropolitalnych Polski i Niemiec (format:  pdf, rozmiar:  415 kB)

 

Bożena Nadolna, Marzena Rydzewska-Włodarczyk

Księgowe ujęcie aktywów biologicznych (format:  pdf, rozmiar:  144 kB)

 

Joanna Perzyńska

Budowa prognoz złożonych dla sezonowych modeli przyczynowo-opisowych (format:  pdf, rozmiar:  194 kB)

 

Matej Polák

Ekonomiczna analiza produkcji energii z biomasy (format:  pdf, rozmiar:  162 kB)

 

Teodor Skotarczak, Maciej J. Nowak

Preferencje mieszkaniowe kandydatów do zawodów związanych z nieruchomościami (format:  pdf, rozmiar:  136 kB)

 

Agnieszka Sompolska-Rzechuła

Statystyczna analiza jakości życia wybranej grupy kobiet w województwie zachodniopomorskim (format:  pdf, rozmiar:  154 kB)

 

Krzysztof Wiktorowski

Regionalne i lokalne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich powiatu świdwińskiego (format:  pdf, rozmiar:  195 kB)

 

Leonid Worobjow, Krzysztof Wisiński, Aleksandra Panfiorava

Stosowanie metod estymacji przedziałowej w badaniach przyrodniczych i ekonomicznych (format:  pdf, rozmiar:  121 kB)

 

Jadwiga Zaród

Podział województwa zachodniopomorskiego na rejony przydatności rolniczej metodą k-średnich (format:  pdf, rozmiar:  168 kB)CONTENTS

Irena Stanislava Bajoruniene, Ceslovas Christauskas, Ausra Pievaitiene

Implementation of structural support from European Union for Lithuania to the end of 2009 (format:  pdf, rozmiar:  129 kB)

 

Iwona Bąk, Katarzyna Wawrzyniak

The research of the quality of the natural environment in Zachodniopomorskie Voivodship in 2006 with the use of multiple correspondence analysis (format:  pdf, rozmiar:  194 kB)

 

Andrzej Jurek

The impact assessment methods for the classification of their ranking position selected on the basis of a company listed on the Warsaw Stock Exchange (format:  pdf, rozmiar:  171 kB)

 

Agnieszka Kamińska, Paweł Janulewicz

The Lubelskie Voivodship rural local communites classification according to their social and economic development level (format:  pdf, rozmiar:  813 kB)

 

Celestyna Krajczyńska

The local forms of protection of nature in sedate development of country areas (format:  pdf, rozmiar:  156 kB)

 

Anna Landowska

Solution of the optimal allotment problem using classical genetic algorithm (format:  pdf, rozmiar:  104 kB)

 

Małgorzata Matlegiewicz

Eco-tourism as an environmentally friendly form of tourism (format:  pdf, rozmiar:  123 kB)

 

Joanna Miklewska

Main tendention of land use in selected regions in Poland and Germany (format:  pdf, rozmiar:  415 kB)

 

Bożena Nadolna, Marzena Rydzewska-Włodarczyk

Accounting recognition of biological assets (format:  pdf, rozmiar:  144 kB)

 

Joanna Perzyńska

Building of combined forecasts for seasonal causal-descriptive models (format:  pdf, rozmiar:  194 kB)

 

Matej Polák

Analysis of energy production from biomass (format:  pdf, rozmiar:  162 kB)

 

Teodor Skotarczak, Maciej J. Nowak

Housing – preferences of candidates to estate – proffesion (format:  pdf, rozmiar:  136 kB)s

 

Agnieszka Sompolska-Rzechuła

Statystical analysis of life quality in a chosen group of women in Zachodniopomorskie District (format:  pdf, rozmiar:  154 kB)

 

Krzysztof Wiktorowski

Regional and local conditionality of development of level-headed areas of country administrative Districts Świdwin (format:  pdf, rozmiar:  195 kB)

 

Leonid Worobjow, Krzysztof Wisiński, Aleksandra Panfiorava

An application of interval estimation methods in economie and nature study (format:  pdf, rozmiar:  121 kB)

 

Jadwiga Zaród

Distribution of Zachodniopomorskie Province on areas of agricultural usability by k-means algorithm (format:  pdf, rozmiar:  168 kB)