288 (64) 2011

SPIS TREŚCI

 

Turystyka społeczna na wsi – koncepcje teoretyczne

 

Wacław Idziak

Turystyka społeczna – inspiracje dla turystyki wiejskiej

 

Andrzej Stasiak

Wieś jako obszar turystyki społecznej

 

Zbigniew Galor, Janusz Majewski

Po co turystyce polityka społeczna?

 

Rafał Kurczewski

Rola społeczności lokalnej w rozwoju ekoturystyki

 

Magdalena Kachniewska

Funkcja turystyczna jako determinanta jakości życia na wsi

 

Janusz Majewski

Społeczne aspekty wiejskiego produktu turystycznego

 

Sebastian Wacięga

Przedsiębiorczość obywatelska w działalności wioski tematycznej

 

Społeczny wymiar turystyki wiejskiej – badania empiryczne

 

Izabella Sikorska-Wolak, Jan Zawadka

Postawy społeczności lokalnej wobec rozwoju turystyki wiejskiej

 

Joanna Kosmaczewska

Rozwój ekonomiczno-społeczny gminy wiejskiej a realizacja funkcji turystycznej – metodologiczna koncepcja badań empirycznych

 

Daniel Puciato, Barbara Woś

Innowacje jako forma wzbogacenia oferty wybranych gospodarstw agroturystycznych w Górach Świętokrzyskich

 

Marlena Prochorowicz, Bogusław Stankiewicz

Turystyka zdrowotna w gospodarstwie agroturystycznym

 

Arkadiusz Niedziółka, Małgorzata Bogusz

Uwarunkowania rozwoju turystyki społecznej na przykładzie gminy Istebna

 

Marta Pisarek, Jadwiga Lechowska

Rola rolnictwa w budowaniu produktu agroturystycznego w południowo-wschodniej Polsce

 

Iwona Połucha, Abdalla Omer Elkhatib

Znaczenie komunikacji społecznej w projektowaniu przestrzeni ogrodowej na potrzeby turystyki wiejskiej

 

Ekonomiczno-społeczne aspekty turystyki na wsi – studia przypadków

 

Agata Balińska, Piotr Nowakowski

Eksplo jako forma turystyki alternatywnej 

 

Emilia Marks

„Safari” jako przykład możliwości kształtowania przestrzeni rolniczej w tworzeniu specyficznego produktu turystycznego

 

Anna Sieczko

Mazowieckie produkty lokalne jako potencjał budowy sieciowego produktu markowego turystyki wiejskiej

 

Danuta Szpilko

Rola lokalnej społeczności w tworzeniu produktu turystycznego regionu na przykładzie „Piątki znad Biebrzy”

 

Iwona Połucha, Emilia Marks

Zasady kreowania przestrzeni ogrodowej w gospodarstwach agroturystycznych

 

Jarosław Lichacy

Podnoszenie jakości usług w turystyce wiejskiej narzędziem rozwoju ekonomii społecznej

 

Krzysztof Szpara, Marek Gwóźdź

Zastosowanie nowoczesnych technologii w promocji turystyki kulinarnej na przykładzie terenów wiejskich województwa podkarpackiego

 

 

CONTENTS

 

Social tourism in the rural areas – theoretical concepts

 

Wacław Idziak

Social tourism – inspiration for rural tourism

 

Andrzej Stasiak

Countryside as an area of social tourism

 

Zbigniew Galor, Janusz Majewski

Why does tourism need social policy?

 

Rafał Kurczewski

Local community and its role in development of ecotourism

 

Magdalena Kachniewska

Tourism function as the determinant of the quality of life in village areas

 

Janusz Majewski

Social aspects of rural tourism product

 

Sebastian Wacięga

Entrepreneurial citizenship in the activities of theme village

 

Social dimension of rural tourism – empiric research

 

Izabella Sikorska-Wolak, Jan Zawadka

Attitudes of the local community towards the development of rural tourism

 

Joanna Kosmaczewska

Social and economic development of a rural commune versus the performance of tourist functions – methodological concept of empirical research

 

Daniel Puciato, Barbara Woś

Innovation as a form enriching offers of selected agrotourist farms in the saint cross mountains

 

Marlena Prochorowicz, Bogusław Stankiewicz

Ervicing of government target funds in Poland

 

Arkadiusz Niedziółka, Małgorzata Bogusz

Determinants of social tourism on rural areas in the Commune of Istebna

 

Marta Pisarek, Jadwiga Lechowska

The role of agriculture in development of agrotourist product in South-Eastern part of Poland

 

Iwona Połucha, Abdalla Omer Elkhatib

The importance of social communication in the design of garden space for rural tourism

 

Economic and social aspects of rural tourism – case studies

 

Agata Balińska, Piotr Nowakowski

Explo as a form of alternative tourism

 

Emilia Marks

“Safari” as an example of the agricultural space shaping in the process of creation of the specific tourism product

 

Anna Sieczko

Mazovian local products as the potential construction of a network of branded products of rural tourism

 

Danuta Szpilko

The role of the local community in the creation of the tourist product of the region based on the exaple of “Five from Biebrza”

 

Iwona Połucha, Emilia Marks

Principles for the creation of garden space in agro tourist farms

 

Jarosław Lichacy

The improvement of the quality of services in rural tourism as a tool for development of social economy

 

Krzysztof Szpara, Marek Gwóźdź

Application of modern technologies in the promotion of culinary tourism, on example of rural areas in the Podkarpacie Region