Obecnie

Ośrodek Doświadczalny w Lipniku i Ostoi z siedzibą w miejscowości Lipnik, gminy Stargard, jest jednostką organizacyjną Uczelni powołaną zarządzeniem nr 109 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 02 listopada 2010 roku w sprawie zakresu działalności Ośrodka Doświadczalnego w Lipniku i Ostoi do zadań usługowych w szczególności związanych z gospodarką nieruchomościami rolnymi, jak również współpracy z jednostkami doświadczalnymi Uczelni.

            

Ośrodek Doświadczalny w Lipniku i Ostoi podlega bezpośrednio prorektorowi ds. organizacji i rozwoju uczelni.

    

 

Jednostka gospodaruje powierzonym mu mieniem poprzez:

I. administrowanie:

  • prowadzenie i nadzorowanie bieżącej obsługi nieruchomości, w tym ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach;
  • bieżąca eksploatacja nieruchomości i utrzymaniem ich w dobrym stanie technicznym (kontrole, przeglądy techniczne, remonty, konserwacje, usuwanie awarii na obiektach budowlanych);

 II. zarządzanie:

  • wydzierżawianie/wynajmowanie – polegające na oddawaniu nieruchomości do odpłatnego używania osobom prawnym i fizycznym na zasadach cywilnoprawnych;
  • przygotowanie do sprzedaży i sprzedaż nieruchomości;
  • ulepszanie (rozwój) nieruchomości - polegające na podnoszeniu wartości nieruchomości poprzez wprowadzanie planów zagospodarowania przestrzennego na tereny rolne oraz wykonywanie geodezyjnych prac scaleniowych i podziałowych.

      
  

Ośrodek Doświadczalny w Lipniku i Ostoi administruje dwoma gospodarstwami o łącznej powierzchni ok. 1 115 ha, w tym:

 1.      Gospodarstwo Lipnik (w skład którego wchodzą miejscowości Lipnik oraz Stargard) 

 2.      Gospodarstwo Ostoja (w skład którego wchodzą miejscowości Ostoja, Rajkowo, Przylep)