Aktualności Działu Socjalnego

Świadczenie pieniężne zwiazane ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym - przypomnienie 27.10.2021 14:52

Szanowni Państwo,

Dział Socjalny informuje, że pracownicy ZUT mogą ubiegać się o pomoc materialną z ZFŚS w formie świadczenia pieniężnego związanego ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym. Świadczenie socjalne przyznawane jest na wniosek uprawnionego.

Przyznanie świadczenia oraz jego wysokość uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, określonej na podstawie wysokości miesięcznego dochodu osiągniętego w 2020 r. przypadającego na osobę w rodzinie ze wszystkich źródeł tych członków rodziny, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym (zgodnie z § 8 i § 12 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych). Ustalenie wysokości świadczenia nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego przy dofinansowaniu do wypoczynku.

W przypadku osób, które nie złożyły jeszcze wniosku o dofinansowanie do wypoczynku w 2021 r. lub zmiany sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej należy przedłożyć do wglądu oświadczenie o wysokości dochodu za 2020 r. i ilości osób w gospodarstwie domowym oraz dołączyć odpowiednie dokumenty.

Wysokość świadczenia pieniężnego w 2021 r.
grupaIIIIIIIVV
dochód0-870 zł 871-1450 zł 1451-2150 zł 2151-4500 zł powyżej 4500 zł
kwota brutto1000 zł 900 zł 800 zł 700 zł 600 zł

Wnioski będą przyjmowane do 29 października 2021 r.

Wniosek wysłany elektronicznie powinien być odręcznie podpisany i zeskanowany albo opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (bez dosyłania już oryginału wniosku);

  • pocztą wewnętrzną;
  • osobiście w Dziale Socjalnym ZUT,  Budynek Jednostek Międzywydziałowych, Al. Piastów 48, pok.26 w godzinach od 8.00 do 15.00.

W celu zapobiegania, przeciwdziałania i rozprzestrzeniania się COVID-19 prosimy o stosowanie się do wytycznych zgodnie z Zarządzeniem nr 100 Rektora ZUT z dnia 17 września 2021 r. oraz GIS tj. zakrywanie nosa i ust oraz zachowanie dystansu społecznego w oczekiwaniu na przyjęcie wniosku. Osoby z widocznymi objawami chorobowymi nie będą obsługiwane.

Wypłata świadczenia: 25 listopada 2021 r.

Więcej informacji udziela Dział Socjalny tel. 914494305