Aktualności Działu Socjalnego

Zgłoszenie na paczkę choinkową dla dziecka. 03.10.2022 15:20

Dział Socjalny przyjmuje wnioski o paczki choinkowe dla dzieci. Zawartość paczek będą stanowiły słodycze. Jednocześnie informujemy, że w tym roku nie organizujemy imprezy choinkowej.

Świadczenie przyznawane jest na wniosek uprawnionego pracownika. Uprawnione do otrzymania świadczenia są dzieci od 1 do 13 roku życia. Na podstawie Regulaminu ZFŚS § 16 wiek dziecka ustala się rocznikowo. W tym roku dotyczy to dzieci urodzonych w latach od 2009 do 2021.

Ustalenie wysokości świadczenia nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego przy dofinansowaniu do wypoczynku. W przypadku osób, które nie złożyły jeszcze wniosku o dofinansowanie do wypoczynku w 2022 r. lub w przypadku zmiany sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej, należy złożyć oświadczenie o wysokości dochodu za 2021 r. i aktualnej ilości osób w gospodarstwie domowym oraz przedłożyć do wglądu odpowiednie dokumenty.

 Wnioski będą przyjmowane do 31.10.2022 r.

 • pocztą elektroniczną na adres: choinka@zut.edu.pl
 • pocztą wewnętrzną
 • osobiście w Dziale Socjalnym ZUT, Budynek Jednostek Międzywydziałowych, al. Piastów 48, pok. 26 (parter) w godz. 08.00-15.00

W celu zapobiegania, przeciwdziałania i rozprzestrzeniania się COVID-19 prosimy o stosowanie się do bieżących wytycznych GIS, a w okresie zwiększonej liczby zachorowań: zakrywanie nosa i ust oraz zachowanie dystansu społecznego w oczekiwaniu na przyjecie wniosku. Osoby z widocznymi objawami chorobowymi oraz niestosujące się do wytycznych nie będą obsługiwane.

Dodatkowe informacje Działy Socjalnego dotyczące składania wniosków:

 1. Kierownicy jednostek proszeni są o przekazanie informacji dotyczących terminów i zasad składania wniosków, pracownikom będącym na urlopach związanych z rodzicielstwem.
 2. Wniosek wysłany elektronicznie, musi być podpisany odręcznie (nie w Wordzie) i zeskanowany albo opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 3. Wniosek należy wysłać na właściwy adres podany w ogłoszeniu (nie na maile imienne pracowników lub ogólny Działu Socjalnego).
 4. Jeżeli pracownik wysyła wniosek elektronicznie, to nie dostarcza już do Działu Socjalnego wersji papierowej.
 5. Proszę nie załączać w jednym pliku kilka wniosków (np. pomoc zimowa, choinka, wczasy, sport itp.).
 6. Jeżeli pracownik wysyła ze swojego adresu służbowego wniosek innego pracownika (np. kierownik wysyła wniosek pracownika gospodarczego lub obsługi, który nie ma maila służbowego), w tytule wiadomości należy wpisać imię i nazwisko pracownika, którego wniosek dotyczy. Ułatwi to sprawdzanie, czy żaden wniosek nie został pominięty.
 7. Po wysłaniu wniosku na wskazany w ogłoszeniu adres otrzymają Państwo informację od Działu Socjalnego, wygenerowaną automatycznie o dostarczeniu wniosku, na którą nie należy odpowiadać.
 8. Na wnioskach obowiązkowo prosimy wpisywać numer telefonu (najlepiej komórkowego) ułatwi to wyjaśnienie  ewentualnych niejasności.
 9. Z uwagi na konieczność określenia szczegółowej ilości paczek do zamówienia, prosimy o zachowanie terminu składania wniosków tj. do 31.10.2022 r.

wniosek o paczkę choinkową dla dziecka (format:  doc, rozmiar:  50 KB)

wniosek o paczkę choinkową dla dziecka (dostępność cyfrowa)  (format:  docx, rozmiar:  23 KB)