Aktualności Działu Socjalnego

Zgłoszenie na paczki choinkowe dla dzieci - przypomnienie 27.10.2021 12:11

Szanowni Państwo,

Dział Socjalny informuje, że przyjmuje zgłoszenia na paczki choinkowe dla dzieci. Paczki choinkowe będą zawierały słodycze.

Świadczenie przyznawane jest na wniosek uprawnionego.

Uprawnione do świadczenia są dzieci od 1 do 13 roku życia. Wiek dziecka ustala się rocznikowo na podstawie Regulaminu ZFŚS § 16 (roczniki od 2008 do 2020).

Ustalenie wysokości świadczenia nastąpi na podstawie oświadczenia o wysokości dochodu za 2020 r. złożonego przy dofinansowaniu do wypoczynku w 2021 r. W przypadku osób, które nie złożyły jeszcze wniosku o dofinansowanie do wypoczynku w 2021 r. lub w przypadku zmiany sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej należy przedłożyć do wglądu oświadczenie o wysokości dochodu za 2020 r. i ilości osób w gospodarstwie domowym oraz dołączyć odpowiednie dokumenty.

Zgłoszenia będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 29 października 2021 r. z uwagi na zamówienie określonej ilości sztuk:

Wniosek wysłany elektronicznie powinien być odręcznie podpisany i zeskanowany albo opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (bez dosyłania już oryginału wniosku);

  • pocztą wewnętrzną;
  • osobiście w Dziale Socjalnym ZUT, Budynek Jednostek Międzywydziałowych, Al. Piastów 48, pok. 26 w godzinach od 8.00 do 15.00.

W celu zapobiegania, przeciwdziałania i rozprzestrzeniania się COVID-19 prosimy o stosowanie się do wytycznych z Zarządzenia nr 100 Rektora ZUT z dnia 17 września 2021 r. oraz GIS tj. zakrywanie nosa i ust oraz zachowanie dystansu społecznego w oczekiwaniu na przyjęcie wniosku. Osoby z widocznymi objawami chorobowymi oraz niestosujące się do wytycznych nie będą obsługiwane.

Więcej informacji udziela Dział Socjalny  tel. 914494305