Mostar

mgr Anna Komisarek

e-mail: anna.koniuch@zut.edu.pl

tel.: 91 449-47-17

 

MOSTAR – KIERUNKI ROLNICZE

Program MOSTAR to system mobilności studentów i szansa dla tych, którzy swoje zainteresowania naukowe chcą realizować poza macierzystą uczelnią.

W programie mogą uczestniczyć studenci Wydziałów: Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Ekonomicznego, Nauk o Żywności i Rybactwa, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

W ramach programu MOSTAR student ma możliwość odbycia rocznych lub semestralnych studiów, a także studiowania wybranych przedmiotów w oparciu o istniejące programy studiów w wybranej przez siebie uczelni.

Studia w ramach programu MOSTAR może podjąć student nie wcześniej niż:

  • po zaliczeniu pierwszego roku studiów – na studiach pierwszego stopnia;
  • po zaliczeniu pierwszego semestru – na studiach drugiego stopnia.

Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów poza uczelnią macierzystą. Tryb zaliczania semestru oparty jest o system ECTS.

W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOSTAR przysługujące stypendia wypłaca uczelnia macierzysta.

Uczelnia przyjmująca zapewnia miejsce w domu studenckim. Uczelnia macierzysta pokrywa przez jeden semestr koszt zakwaterowania swoich studentów w domach studenckich uczelni przyjmującej. 

Na stronie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) https://www.sggw.edu.pl/studia/formy-ksztalcenia/studia-wymienne/mostar/ są zamieszczone: procedura wymiany w ramach systemu MOSTAR, zasady zaliczania, formularze do pobrania oraz wykaz uczelni, na których można podjąć studia. 

 

Biuro MostAR - SGGW, Biuro Spraw Studenckich, pok. 8, ul. Nowoursynowska 166, tel. 22 59 310 30, e-mail: mostar@sggw.pl