Mostech

MOSTECH – KIERUNKI  TECHNICZNE 

System mobilności studentów MOSTECH ma na celu umożliwienie studentom odbycie części studiów w jednej z polskich uczelni.

W programie mogą uczestniczyć studenci Wydziałów: Budownictwa i Architektury, Elektrycznego, Informatyki, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Technologii i Inżynierii Chemicznej, Techniki Morskiej i Transportu.

Studia w ramach systemu MOSTECH może podjąć student na 5 lub 6 semestrze studiów I-go stopnia oraz na 1, 2 lub 3 semestrze (o ile nie jest to ostatni semestr studiów) studiów II-go stopnia.

Dziekan jednostki macierzystej może wyrazić zgodę na odbycie studiów w innej uczelni, jeżeli student ma zaliczony bez braków bieżący semestr.

Studenci mogą realizować indywidualny program studiów lub program standardowy zgodny z planem na danym semestrze w uczelni przyjmującej. 

Przedmioty i semestr zaliczany jest na podstawie ocen i punktów ECTS. 

 Studenci zgłaszający się do uczestnictwa w systemie MOSTECH mogą podać więcej niż jedną uczelnię, w której zamierzają odbyć część studiów.

 W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOSTECH przysługujące stypendia wypłaca uczelnia macierzysta. 

 Uczelnia przyjmująca zapewnia w miarę możliwości miejsce w domu studenckim. 

 Na stronie  Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) www.kaut.agh.edu.pl/mostech/  są zamieszczone: procedura wymiany w ramach systemu MOSTECH, zasady zaliczania, formularze do pobrania oraz wykaz uczelni, na których można podjąć studia.