Podyplomowe Studia Gospodarka Odpadami

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do pracowników oraz kadry kierowniczej sektora prywatnego (przedsiębiorstwa produkcyjne), jak i pracowników sektora publicznego, samorządu terytorialnego (urząd miasta, marszałkowski,  gminy, fundusz ochrony środowiska, itp.), organizacji ekologicznych ubiegających się o dotacje z zakresu ochrony środowiska. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników i edukacja ekologiczna w zakresie zarządzania gospodarką odpadami (znajomość aktualnych przepisów prawnych, technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, umiejętność logistycznego zarządzania gospodarką odpadami w przedsiębiorstwie i gminie).

W planie studiów ujęto różne aspekty gospodarki odpadami. Interdyscyplinarne podejście do całokształtu zagadnień związanych z kierunkiem studiów przygotowuje absolwenta do zarządzania sektorem odpadowym w firmie lub jednostce samorządowej, administracji państwowej. W planie studiów są przedmioty związane z zarządzaniem gospodarką odpadami w ujęciu zmieniającego się prawa i wymogów dla przedsiębiorców, elementy rachunku ekonomicznego firmy, pozyskiwania funduszy na modernizację/uruchomienie systemu zarządzania odpadami w firmie; przedmioty uczące słuchacza wdrożenia systemu komputerowego zarządzania odpadami w firmie, prognozowania i monitoringu tego sektora, nauka korzystania z geograficznych systemów informacji o środowisku – w przypadku planowania inwestycji związanej z uruchomieniem działalności produkcyjnej, przetwórczej i innej. Słuchacz orientuje się w temacie samych technologii, problemów i zalet związanych z konkretnymi rozwiązaniami inżynierskimi. Edukacja ekologiczna, ugruntowanie świadomości o fundamentalnym znaczeniu prawidłowej i odpowiedzialnej gospodarki odpadami, recyklingu, konieczności naprawienia szkód wyrządzonych środowisku i nam wszystkim przez nieumiejętne czy egoistyczne traktowanie odpadów to sens i misja przedmiotów związanych z blokiem ekologicznym w planie studiów.

Program i plan studiów

W sumie 240 godzin rozplanowanych na 2 semestry zajęć. Zajęć wykładowych, praktycznych komputerowych, zajęć terenowych. Październik  – czerwiec/lipiec.

Najważniejszy atut studiów, wyróżniający je spośród krajowej oferty studiów związanych z gospodarką odpadami to interdyscyplinarność. Absolwent jest przygotowany nie tylko z zakresu prawniczego (jak to jest w większości propozycji), ale również inżynierskiego, ekologicznego i informatycznego. Ekonomiści, inżynierowie, eksperci z firm informatycznych wdrażających systemy zarządzania gospodarką odpadami, pracownicy uniwersytetów, firm, sektora komunalnego to wykładowcy przygotowujący absolwentów do realizacji zadań zawodowych po zakończeniu studiów.

Formą zakończenia i studiów jest egzamin końcowy, nie zaplanowano pisania zawężonej do jednego tematu pracy dyplomowej. Zebranie i ugruntowanie wiedzy, umiejętności, kompetencji z przedmiotów zrealizowanych w toku studiów daje szerokie możliwości i kompetencje.

Przedmioty prawniczo-ekonomiczne

 • Prawne aspekty gospodarowania odpadami
 • Zarządzanie gospodarką odpadami na poziomie gminy i firmy

Przedmioty z zakresu technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów

 • Technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 • Gospodarka odpadami przemysłowymi
 • Gospodarka odpadami z przetwórstwa rolno-spożywczego
 • Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi, w tym z medycznymi
 • Technologie bezodpadowe i niskoodpadowe

Przedmioty związane z zarządzaniem gospodarką odpadami w systemach

 • informatycznych firmy/jednostki administracji państwowej
 • Komputerowe projektowanie i monitorowanie systemów gospodarki odpadami
 • Logistyka oraz systemy prognostyczne w aspekcie polityki odpadowej przedsiębiorstwa
 • Tworzenie i wykorzystanie baz danych o środowisku - GIS

Przedmioty ekologiczne

 • Zagrożenie środowiska odpadami
 • Recykling w gospodarce odpadami
 • Odnowa zanieczyszczonych gruntów - obowiązki przedsiębiorcy i metody rekultywacji
 • Biotechnologia w procesach odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Zasady i tryb naboru

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Wymagane jest ukończenie studiów I lub I i II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Kolejność przyjęć na studia podyplomowe:

Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku przekroczenia limitu miejsc przez kandydatów zgłoszonych w tym samym dniu, o przyjęciu na studia decyduje komisja kwalifikacyjna, na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

Wymagane dokumenty:

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacyjnego (ISR), prowadzonego w Uczelni oraz złożenie do punktu rejestracyjnego następujących dokumentów:

 1. wygenerowanego z ISR i podpisanie kwestionariusza osobowego,
 2. odpisu dyplomu ukończenia studiów (pierwszego i/lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) lub kopii potwierdzonej przez Uczelnię,
 3. 1 aktualnej fotografii.

Koszt studiów

Całkowity koszt studiów to 4 150zł. Możliwość płatności w 2 ratach po 2 075 zł, przed każdym semestrem, tj. październik 2019 i marzec 2020.

Istnieje możliwość wystawienia faktury.

Zakładka Kontakt

Kierownik: dr hab. Magdalena Błaszak, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, tel. tel. 91 449 6423, e-mail: Magdalena.Blaszak@zut.edu.pl

Mgr Rafał Piechocki, tel. 91 449 6359, 449 6263, e-mail: Rafal.Piechocki@zut.edu.pl

Strona studiów podyplomowych.