Podyplomowe Studia Specjalista ds. dostępności

Organizator:     Wydział Architektury
Adres studiów podyplomowych:    

Studia Podyplomowe Specjalista ds. Dostępności
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Architektury
Regionalne Centrum Informacji i Transferu Technologii
Symulatorium Dostępności
70-363 Szczecin
ul. Jagiellońska 20/21, pok. 017


Kierownik studiów:  dr inż. arch. Katarzyna Krasowska
Wydział Architektury
Symulatorium Dostępności
e-mail: katarzyna.krasowska@zut.edu.pl
Sekretariat studiów:  

Studia Podyplomowe Specjalista ds. Dostępności
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Architektury
71-210 Szczecin
ul. Żołnierska 50, pok. 319
Klaudia Szumiato, e-mail: kszumiato@zut.edu.pl, tel. 91 449 56 79

Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych:  

Studia podyplomowe przeznaczone są dla pracowników sektora publicznego oraz prywatnego zainteresowanych uzyskaniem szerokiej wiedzy w zakresie dostępności, którzy będą mogli ją wykorzystać do realizacji obowiązków wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności w organizacji, w której są zatrudnieni. Ponadto osoby, które ukończą studia podyplomowe będą dysponować wiedzą i umiejętnościami uniwersalnymi, pozwalającymi na stosowanie reguł dostępności w zakresie działalności każdego podmiotu, a także kompetencji transferowalnych, które są możliwe do zastosowania na różnych stanowiskach pracy w administracji rządowej i samorządowej, pracowników pozostałych instytucji publicznych, przedstawicieli organizacji lokalnych, społecznych i gospodarczych oraz wszystkich tych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w zakresie wdrażania i doskonalenia dostępności w sferze publicznej i kompetencje specjalisty ds. dostępności.

Cel studiów     

 • Przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej
 • Przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji Koordynatora ds. Dostępności
 • Wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu dostępności w oparciu o aktualne regulacje prawne

Czas trwania:     2 semestry
Liczba godzin: 198 (96 – I semestr, 102 – II semestr)
W semestrze 1 jest realizowane 114 godzin zajęć, a w semestrze 2 jest realizowane 110 godzin zajęć.
Zajęcia w soboty i niedziele po 6-8 godzin
    
Zajęcia przewidziane w ramach studiów podyplomowych odbywać się będą w salach Regionalnego Centrum Informacji i Transferu Technologii, ul. Jagiellońska 20/21, 70-363 Szczecin

REKRUTACJA

Wymagania stawiane kandydatom:  Status pracownika w podmiocie publicznym / status przedsiębiorcy / pracownika przedsiębiorcy / członka innego podmiotu z sektora publicznego.

Warunki rekrutacji:    

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

Zasady i tryb naboru:    

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie wszystkich wymienionych wyżej dokumentów i wniesienie opłaty za studia.
Kryteria premiujące:

 • zakres obowiązków pracowniczych obejmujący zadania na rzecz wdrażania EFS w Polsce- 30 pkt.
 • niepełnosprawność - 10 pkt.

Limit miejsc:    Maksymalna liczba słuchaczy wynosi 45.
Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
    
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest :

 1.  internetowa rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydata
 2. złożenie (osobiste lub drogą korespondencyjną) w sekretariacie studiów podyplomowych następujących dokumentów:

  1. wygenerowanego z w/w IRK wypełnionego podczas internetowej rejestracji kwestionariusza osobowego
  2. odpisu dyplomu ukończenia studiów lub jego kopii uwierzytelnionej w Sekretariacie Studiów Podyplomowych
  3. 1 aktualnej fotografii
  4. potwierdzonego skierowania z zakładu pracy (w przypadku realizacji studiów podyplomowych przez słuchacza na zlecenie podmiotu spoza uczelni)
  5. innych dokumentów określonych w zasadach i trybie naboru na dane studia podyplomowe

 3. uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego od Komisji Rekrutacyjnej Studiów SDD

Wszelkich informacji o studiach podyplomowych Specjalista ds. Dostępności udziela Sekretariat studiów: Klaudia Szumiato (tel. 91 449 56 79; e-mail: kszumiato@zut.edu.pl).
Termin nadsyłania zgłoszeń:    Rekrutacja trwa do dnia 04.03.2022 r.
    
Spotkanie Komisji Rekrutacyjnej przewidziane jest na dzień 07 marca 2022 r.
    
O wynikach postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną SPID słuchacze zostaną powiadomieni przez Sekretariat studiów SDD drogą internetową na podane przez kandydatów w zgłoszeniach adresy mailowe.
Koszt uczestnictwa w zajęciach na studiach podyplomowych :  Opłata za cały tok studiów wynosi: I. edycja studiów - bezpłatnie
    

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Program kształcenia: Rok akademicki 2022/2023 Program kształcenia na studiach podyplomowych Specjalista ds. Dostępności link poniżej
Program i plan studiów:  Merytoryczny program studiów podyplomowych Specjalista ds. Dostępności
Terminy zajęć:  Termin rozpoczęcia zajęć planowany jest na 19 marca 2022 r.- szczegółowy harmonogram zostanie ustalony i podany po zakończeniu rekrutacji.
    
Zjazdy są organizowane w soboty i niedziele po 6-8 godzin. W każdym semestrze jest przewidziane 5 zjazdów. Po ukończeniu 2 semestru ustalony zostanie termin egzaminu końcowego.
Wykładowcy:    Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
Warunki ukończenia studiów:    Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów podyplomowych oraz zdanie egzaminu końcowego i obrona pracy dyplomowej.
Forma zakończenia studiów podyplomowych:    Egzamin końcowy i obrona pracy dyplomowej.

LOKALIZACJA

Miejsce:    Zajęcia przewidziane w ramach studiów podyplomowych odbywać się będą w salach Regionalnego Centrum Informacji i Transferu Technologii, ul. Jagiellońska 20/21, 70-363 Szczecin