Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo i higiena pracy

1. Środowisko, do którego skierowana jest oferta studiów podyplomowych

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy” skierowane są do osób, które chcą przygotować się do wykonywania zawodu inspektora bhp oraz do osób już zatrudnionych w służbie bhp, dążących do podniesienia swoich kwalifikacji. Oprócz merytorycznego przygotowania do pełnienia obowiązków pracownika służby bhp, słuchacz nabędzie kwalifikacje metodyczno-dydaktyczne, umożliwiające prowadzenie szkoleń w zakresie BHP. Ponadto będzie miał możliwość uczestniczenia w kursach: audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
i Higieną Pracy ISO 45001 i pierwszej pomocy przedmedycznej. Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy” dają możliwość uzyskania drugiego zawodu oraz uruchomienia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.

 

2. Wymagania stawiane kandydatom

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy” przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na dowolnym kierunku.

 

3. Kolejność przyjęć na studia podyplomowe

Przyjęcie na studia podyplomowe odbywa się wg kolejności zgłoszeń. Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 25 września 2023 roku. Rejestracja odbywa się elektronicznie.

Kwestionariusz osobowy zostanie wygenerowany po zarejestrowaniu.

 

4. Organizacja studiów

Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym, w trakcie 10 zjazdów (sobota , niedziela) od 8.00-15.00. Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
  • świadectwo ukończenia kursu metodycznego,
  • certyfikat audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP,
  • zaświadczenie o ukończeniu pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

5. Opłaty

Całkowity koszt studiów: 2 800 zł. Istnieje możliwość płacenia w ratach.

 

6. Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy (wygenerowany w systemie),
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych (do czasu dostarczenia dyplomu),
  • jedno zdjęcie.

 

7. Dokumenty należy składać na adres:

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, al. Piastów 50 a, 70-311 Szczecin, Katedra Budownictwa Ogólnego, pokój 329 lub 313, w godz. 8:00 – 15.00.

 

Kontakt:
tel. 91 449 48 14 , 91 449 48 34 lub 663 882 809, email: bhpwbia@zut.edu.pl

Kierownik studiów podyplomowych – dr inż. Wiesława Cieślewicz, tel. 663 882 809,

e-mail: wcieslewicz@zut.edu.pl