Podyplomowe Studia Gospodarka odpadami

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do pracowników, kadry kierowniczej sektora prywatnego (przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe), jak i do pracowników sektora publicznego, urzędów państwowych, samorządu terytorialnego, instytucji zajmujących się ochroną środowiska, organizacji ekologicznych ubiegających się o dotacje z zakresu ochrony środowiska. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników i edukacja ekologiczna w zakresie zarządzania gospodarką odpadami (znajomość aktualnych przepisów prawnych, technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, umiejętność logistycznego zarządzania gospodarką odpadami w przedsiębiorstwie i gminie).

 

Naszą ofertę studiów, spośród innych ofert, wyróżnia interdyscyplinarność. Nie są to studia zawężone do tematyki prawniczej i nie są to studia nakierowane jedynie na naukę o rozwiązaniach technicznych, w planie studiów ujęto różne aspekty gospodarki odpadami. Dzięki temu absolwent zna cały system organizacji i zarządzania tym sektorem, nie jedynie poszczególne jego elementy. W planie studiów są przedmioty związane z zarządzaniem gospodarką odpadami w ujęciu zmieniającego się prawa i wymogów dla przedsiębiorców, przedmioty uczące ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, trybu działania administracji przy wydawaniu zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie odpadów. Absolwent orientuje się w temacie samych technologii, problemów i zalet związanych z konkretnymi rozwiązaniami inżynierskimi.

 

Zapraszamy zarówno osoby już zawodowo zajmujące się gospodarką odpadami, które zamierzają ugruntować i doskonalić posiadaną wiedzę, jak również osoby, które dopiero zamierzają powiązać swoją drogę zawodową z gospodarką odpadami.

 

Program i plan studiów

200 godzin dydaktycznych rozplanowanych na 2 semestry zajęć wykładowych, projektów, audytoriów, zajęć terenowych. Nauka trwa 1 rok.

 

Przedmioty: Podstawy gospodarki odpadami, Polityka gospodarki odpadami, Zarządzanie odpadami, Ewidencja i sprawozdawczość odpadowa, Technologie przetwarzania odpadów, Przeciwdziałanie zagrożeniom pożarowym i sanitarnym, Gospodarowanie odpadami opakowaniowymi.

 

Formą zakończenia studiów jest egzamin końcowy, nie zaplanowano pisania zawężonej do jednego tematu pracy dyplomowej. Zebranie i ugruntowanie wiedzy, umiejętności, kompetencji z przedmiotów zrealizowanych w toku studiów daje szerokie możliwości i kompetencje.

 

Uwaga! Dla każdego uczestnika zostanie przygotowany Indywidualny plan rozwoju zawodowego, uwzględniający jego aktualny stan wiedzy, potrzeby, oczekiwania i cele rozwojowe. Każdy uczestnik studiów świadomie, pod kierunkiem eksperta będzie planował swój rozwój zawodowy i podążał wytyczoną edukacyjną ścieżką do celu.

 

Zasady i tryb naboru

Wymagania stawiane kandydatom:

Wymagane jest ukończenie studiów I lub I i II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Kolejność przyjęć na studia podyplomowe:

Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku przekroczenia limitu miejsc przez kandydatów zgłoszonych w tym samym dniu, o przyjęciu na studia decyduje komisja kwalifikacyjna, na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

 

Wymagane dokumenty:

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja za pośrednictwem Internetowej Rekrutacji Kandydata (IRK), prowadzonej w Uczelni oraz złożenie do punktu rejestracyjnego następujących dokumentów:

-wygenerowanego z IRK i podpisanie kwestionariusza osobowego,

-odpisu dyplomu ukończenia studiów (pierwszego i/lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) lub kopii potwierdzonej przez Uczelnię,

-1 aktualnej fotografii.

 

Koszt studiów

Całkowity koszt studiów to 4 300 zł. Możliwość płatności w 2 ratach.

Istnieje możliwość wystawienia faktury.

 

Kontakt

Kierownik: dr hab. Magdalena Błaszak, Katedra Bioinżynierii, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, tel. tel. 91 449 6423, e-mail: Magdalena.Blaszak@zut.edu.pl

 

Strona studiów podyplomowych.