Podyplomowe Studia Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju

Studia administrowane są przez Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt.

Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w systemie studiów niestacjonarnych. Przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich zainteresowanych tematyką dotyczącą realizowanych w ramach powyższych studiów treści programowych, chcących uzupełnić wykształcenie rolnicze.

Zakres tematyczny obejmuje obok zagadnień dotyczących rozwoju obszarów wiejskich po wejściu do UE, zagadnień z ekonomiki rolnictwa i marketingu produktów rolnych, także nowe trendy w produkcji zwierzęcej i roślinnej, rolnictwa ekologicznego, produkcji żywności tradycyjnej i modyfikowanej genetycznie.

Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr hab. Beata Seremak.

Bliższe informacje: 91 4496742 tel. kom. 501215294; beata.seremak@zut.edu.pl 


Więcej: https://biotechnologia.zut.edu.pl/strona-kandydatow/rekrutacja-na-studia-podyplomowe.html