Podyplomowe Studia Programowanie komputerów

Nabór na Studia Podyplomowe Programowanie komputerów

 

W dniu 10.06.2020 r. rozpoczynamy nabór na VI edycję SP Programowanie komputerów.

Termin rekrutacji upływa 18.10.2020 r. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

Studia podyplomowe Programowanie komputerów skierowane są do szerokiego kręgu osób zainteresowanych podstawami programowania. Z oferty mogą skorzystać zarówno osoby poszukujące zatrudnienia jak i aktywne zawodowo, które chciałyby spróbować swoich sił w dynamicznie rozwijającej się branży IT i przygotować do pracy w pożądanym obecnie zawodzie programisty. Jedynym warunkiem jaki stawiamy naszym kandydatom jest ukończenie studiów wyższych.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę Wydziału Informatyki, która szczególny nacisk kładzie na praktyczne nabywanie umiejętności. W miłej i twórczej atmosferze słuchacze będą mogli zapoznać się od podstaw z tajnikami programowania i tworzenia stron WWW.

Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2020 roku, a zakończą w czerwcu 2021 roku i będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno lub dwudniowych zjazdów w weekendy (łącznie ok. 70h w semestrze).  Podczas zjazdów słuchacze mają dostęp do specjalistycznych pracowni, laboratoriów i oprogramowania Wydziału Informatyki.

Całkowity koszt studiów wynosi 3.000 zł.

Zasady rekrutacji:

Wymagania stawiane kandydatom:

  -  dyplom ukończenia studiów wyższych, względnie potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu

 -   podstawowa znajomość obsługi komputera - dostęp do komputera w domu lub pracy.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacyjnego rekrutacja.zut.edu.pl/Default.aspx

oraz złożenie następujących dokumentów:

  -  kwestionariusz osobowy wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego,

  - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia za zgodność),

  - oryginał dowodu osobistego do wglądu (w celu potwierdzenia za zgodność),

    aktualne zdjęcie.

Nabór przewidziany jest na maksymalnie 36 osób.

O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie

ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin

Renata Zielińska (p.104 b)

z dopiskiem „Studia podyplomowe Programowanie komputerów”

Telefon kontaktowy: 91 449 56 63

Ważne:

Wysyłając dokumenty pocztą, należy pamiętać aby kserokopia dyplomu potwierdzona była notarialnie. W przypadku składania dokumentów osobiście, należy mieć przy sobie oryginały dokumentów do potwierdzenia ich zgodności na miejscu. W związku z procedurami wprowadzonymi na czas epidemii, przed wizytą na Wydziale Informatyki, kandydata prosi się o uprzedni kontakt telefoniczny pod nr 91 449 56 63 w celu potwierdzenia tej wizyty.