Podyplomowe Studia Gospodarka Odpadami

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do pracowników oraz kadry kierowniczej sektora prywatnego (przedsiębiorstwa produkcyjne), jak i pracowników sektora publicznego, samorządu terytorialnego (urząd miasta, marszałkowski,  gminy, fundusz ochrony środowiska, itp.), organizacji ekologicznych ubiegających się o dotacje z zakresu ochrony środowiska. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników i edukacja ekologiczna w zakresie zarządzania gospodarką odpadami (znajomość aktualnych przepisów prawnych, technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, umiejętność logistycznego zarządzania gospodarką odpadami w przedsiębiorstwie i gminie).

W planie studiów ujęto różne aspekty gospodarki odpadami. Interdyscyplinarne podejście do całokształtu zagadnień związanych z kierunkiem studiów przygotowuje absolwenta do zarządzania sektorem odpadowym w firmie lub jednostce samorządowej, administracji państwowej. W planie studiów są przedmioty związane z zarządzaniem gospodarką odpadami w ujęciu zmieniającego się prawa i wymogów dla przedsiębiorców, elementy rachunku ekonomicznego firmy, pozyskiwania funduszy na modernizację/uruchomienie systemu zarządzania odpadami w firmie; przedmioty uczące słuchacza wdrożenia systemu komputerowego zarządzania odpadami w firmie, prognozowania i monitoringu tego sektora, nauka korzystania z geograficznych systemów informacji o środowisku – w przypadku planowania inwestycji związanej z uruchomieniem działalności produkcyjnej, przetwórczej i innej. Słuchacz orientuje się w temacie samych technologii, problemów i zalet związanych z konkretnymi rozwiązaniami inżynierskimi. Edukacja ekologiczna, ugruntowanie świadomości o fundamentalnym znaczeniu prawidłowej i odpowiedzialnej gospodarki odpadami, recyklingu, konieczności naprawienia szkód wyrządzonych środowisku i nam wszystkim przez nieumiejętne czy egoistyczne traktowanie odpadów to sens i misja przedmiotów związanych z blokiem ekologicznym w planie studiów.

Program i plan studiów

W sumie 195 godzin rozplanowanych na 2 semestry zajęć. Zajęć wykładowych, praktycznych komputerowych, zajęć terenowych. Październik  – czerwiec/lipiec.

Najważniejszy atut studiów, wyróżniający je spośród krajowej oferty studiów związanych z gospodarką odpadami to interdyscyplinarność. Absolwent jest przygotowany nie tylko z zakresu prawniczego (jak to jest w większości propozycji), ale również inżynierskiego, ekologicznego i informatycznego. Ekonomiści, inżynierowie, eksperci z firm informatycznych wdrażających systemy zarządzania gospodarką odpadami, pracownicy uniwersytetów, firm, sektora komunalnego to wykładowcy przygotowujący absolwentów do realizacji zadań zawodowych po zakończeniu studiów.

Formą zakończenia studiów jest egzamin końcowy, nie zaplanowano pisania zawężonej do jednego tematu pracy dyplomowej. Zebranie i ugruntowanie wiedzy, umiejętności, kompetencji z przedmiotów zrealizowanych w toku studiów daje szerokie możliwości i kompetencje.

Przedmioty prawniczo-ekonomiczne

 • Prawne aspekty gospodarowania odpadami
 • Zarządzanie gospodarką odpadami na poziomie gminy i firmy

Przedmioty z zakresu technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów

 • Technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 • Gospodarka odpadami przemysłowymi
 • Gospodarka odpadami z przetwórstwa rolno-spożywczego
 • Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi, w tym z medycznymi
 • Technologie bezodpadowe i niskoodpadowe

Przedmioty związane z zarządzaniem gospodarką odpadami w systemach

 • informatycznych firmy/jednostki administracji państwowej
 • Komputerowe projektowanie i monitorowanie systemów gospodarki odpadami
 • Logistyka oraz systemy prognostyczne w aspekcie polityki odpadowej przedsiębiorstwa
 • Tworzenie i wykorzystanie baz danych o środowisku - GIS

Przedmioty ekologiczne

 • Zagrożenie środowiska odpadami
 • Recykling w gospodarce odpadami
 • Odnowa zanieczyszczonych gruntów - obowiązki przedsiębiorcy i metody rekultywacji
 • Biotechnologia w procesach odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Zasady i tryb naboru

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Wymagane jest ukończenie studiów I lub I i II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Kolejność przyjęć na studia podyplomowe:

Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku przekroczenia limitu miejsc przez kandydatów zgłoszonych w tym samym dniu, o przyjęciu na studia decyduje komisja kwalifikacyjna, na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

Wymagane dokumenty:

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacyjnego (ISR), prowadzonego w Uczelni oraz złożenie do punktu rejestracyjnego następujących dokumentów:

 1. wygenerowanego z ISR i podpisanie kwestionariusza osobowego,
 2. odpisu dyplomu ukończenia studiów (pierwszego i/lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) lub kopii potwierdzonej przez Uczelnię,
 3. 1 aktualnej fotografii.

Koszt studiów

Całkowity koszt studiów to 4 300,00 zł. Możliwość płatności w 2 ratach. Możliwość uzyskania 50 - 80% refundacji! Zobacz: http://uslugirozwojowe.zarr.com.pl/o-projekcie

Istnieje możliwość wystawienia faktury.

Zakładka Kontakt

Kierownik: dr hab. Magdalena Błaszak, Katedra Bioinżynierii, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, tel. tel. 91 449 6423, e-mail: Magdalena.Blaszak@zut.edu.pl

Mgr Rafał Piechocki, tel. 91 449 63 54, e-mail: Rafal.Piechocki@zut.edu.pl

Strona studiów podyplomowych.