Akty prawne

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE:

 

- dotyczące cudzoziemców

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

 

- dotyczące zagranicznych dokumentów o wykształceniu

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania  w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu lub potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuowania nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia

 

- dotyczące studentów

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta

 

 

PRZEPISY WEWNĘTRZNE:

 

Zarządzenie nr 38 Rektora ZUT z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie wyjazdów studentów i uczestników studiów doktoranckich w celu odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych

 

Zarządzenie nr 39 Rektora ZUT z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie podejmowania i odbywania części studiów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie przez studentów i uczestników studiów doktoranckich uczelni zagranicznych