Opłaty

Wysokość opłat semestralnych za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w roku akademickim 2018/2019

Zgodnie z Zarządzeniem nr 43 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019 ustala się wysokość opłat semestralnych za usługi edukacyjne, które wynoszą:

1. Semestr niestacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinach naukowych:

WYDZIAŁ

DYSCYPLINA NAUKOWA

OPŁATA (w zł)

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Automatyka i robotyka

1.950

Elektrotechnika

1.950

WYDZIAŁ INFORMATYKI

Informatyka

1.800

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

Budowa i eksploatacja maszyn

1.800

Inżynieria materiałowa

1.800

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

Rybactwo

2.100

Technologia żywności i żywienia

2.100

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

Inżynieria chemiczna

1.500

Inżynieria chemiczna*

2.500

Technologia chemiczna

1.500

Technologia chemiczna*

2.500

*prowadzone w języku angielskim

2. Opłata za powtarzanie określonych zajęć dydaktycznych z powodu niezadowalających wyników w nauce (form zajęć wchodzących w skład danego modułu/przedmiotu) pobierana jest na:

a)  stacjonarnych studiach doktoranckich; opłata ta określana jest jako iloczyn liczby godzin powtarzanych form zajęć danego modułu/przedmiotu w semestrze oraz stawki 13 zł za godzinę zajęć;

b)  niestacjonarnych studiach doktoranckich; opłata ta określana jest jako iloczyn liczby godzin powtarzanych form zajęć danego modułu/przedmiotu w semestrze oraz stawki za godzinę zajęć, liczonej jako iloraz wysokości opłaty za dany semestr i łącznej liczby godzin w semestrze.

3. Od doktorantów (w tym cudzoziemców) deklarujących udział w odpłatnych zajęciach prowadzonych w językach obcych pobierane są opłaty od każdego doktoranta w wysokości 17 zł za godzinę zajęć dydaktycznych.

4. Na podstawie rozporządzenia MNiSW z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1501) ustala się wysokość semestralnej opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019 dla studentów cudzoziemców odbywających studia (w tym studia częściowe) na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, na zasadach odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia wynosi 2.500 zł.

Uchwała Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sprawie określenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich, na studiach podyplomowych oraz za przeprowadzenie efektów uczenia się obowiązujących w roku akademickim 2018/2019 (format:  pdf, rozmiar:  10,39 MB)

Załączniki do umowy o warunkach odpłatności za studia doktoranckie i za świadczone usługi edukacyjne oraz  do umowy o warunkach odpłatności za studia doktoranckie niestacjonarne i za świadczone usługi edukacyjne