Pomoc materialna

 

Wzory wniosków o stypendia 2019/2020

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE - DOKUMENTY

Doktorant składa:

1.    Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń stypendialnych na więcej niż jednej dyscyplinie naukowej (zał. nr 1 do Regulaminu)

2.    Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (zał. nr 2 do Regulaminu) - może (nie musi) złożyć  doktorant, który po otrzymaniu decyzji stypendialnej zrzeka się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie  sprawy

3.    Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego (zał. Nr 3 do Regulaminu)

4.    Oświadczenie do celów stypendialnych o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (obowiązkowo składa każdy doktorant) (zał. nr 4 do Regulaminu)

5.    Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym socjalnego w zwiększonej wysokości) (zał. nr 5 do Regulaminu)

6.    Dokumenty potwierdzające informacje zamieszczone we wniosku dotyczące sytuacji materialnej studenta (dot. stypendium socjalnego)

(tzn. zaświadczenia z US, oświadczenia itd., zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów ZUT).
Doktoranci, którzy w roku akademickim 2019/2020 będą ubiegać się o stypendium socjalne, a ich miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł *, powinni dołączyć  do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny. Doktorantowi, który nie złoży ww. zaświadczenia odmawia się przyznania stypendium socjalnego.**

* Art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593,
z późn. zm.)

** Na podstawie art. 88 ust. 4  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
 z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)

Sugerujemy ww. studentom wcześniejsze zgłaszanie się do ośrodka pomocy rodziny właściwego dla miejsca zamieszkania, ponieważ przewidywany czas na uzyskanie takiego zaświadczenia może trwać dłużej. 

 

 POZOSTAŁE STYPENDIA

1.    Wniosek o przyznanie stypendium rektora (zał. nr 6 do Regulaminu)

2.    Wniosek o przyznanie stypendium dla niepełnosprawnych (zał. nr 7 do Regulaminu)

3.    Wniosek o przyznanie zapomogi (zał. nr 8 do Regulaminu)