Pomoc materialna

Wysokość świadczeń z funduszu stypendialnego dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 103 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wysokości świadczeń z funduszu stypendialnego dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2023/2024

skan dokumentu z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  584 KB)

dokument Word (format:  docx, rozmiar:  25 KB)

Regulaminu świadczeń dla uczestników studiów doktoranckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 85 rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 października 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu świadczeń dla uczestników studiów doktoranckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020

skan dokumentu z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  23 MB)

dokument Word (format:  docx, rozmiar:  107 KB)

tekst jednolity (format:  docx, rozmiar:  114 KB)

Zarządzenie nr 101 Rektora ZUT z dnia 29 września 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 85 Rektora ZUT z dnia 17 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 101 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 29 września 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 85 Rektora ZUT z dnia 17 października 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu świadczeń dla uczestników studiów doktoranckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020
skan dokumentu z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  727 KB)

dokument Word (format:  docx, rozmiar:  19,43 KB)

ZARZĄDZENIE NR 3 Rektora ZUT z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 85 Rektora ZUT z dnia 17 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 85 Rektora ZUT z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla uczestników studiów doktoranckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020

skan dokumentu z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  603 KB)

dokument Word (format:  docx, rozmiar:  16,81 KB)

dokument dostępny cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  146 KB)

 

 

ZARZĄDZENIE NR 28 Rektora ZUT z 24 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 85 Rektora ZUT z dnia 17 października 2019 r. z późn. zm.

ZARZĄDZENIE NR 28 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 85 Rektora ZUT z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla uczestników studiów doktoranckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020

tekst ujednolicony zarządzenia nr 85 Rektora ZUT z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla uczestników studiów doktoranckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 (format:  docx, rozmiar:  109 KB)

ZARZĄDZENIE NR 93 Rektora ZUT z dnia 30 sierpnia 2021 r. uchylające niektóre akty prawne wydane w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni

ZARZĄDZENIE NR 93 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 sierpnia 2021 r. uchylające niektóre akty prawne wydane w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni (format:  pdf, rozmiar:  717 KB)

Uwaga ! Od 18 kwietnia 2020 r. do 30 września br. wprowadzono czasowo obowiązujące przepisy w przyznawaniu świadczeń stypendialnych. 

 

Zmiany zostały określone w regulaminie świadczeń dla uczestników studiów doktoranckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz wprowadzające czasowo obowiązujące przepisy w przyznawaniu świadczeń stypendialnych w związku z występowaniem stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 

Zarządzenie nr 77 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 85 Rektora ZUT z dnia 17 października 2019 r.  (format:  pdf, rozmiar:  2,90 MB)

 

 

nowy wzór wniosku o przyznanie zapomogi (format:  docx, rozmiar:  28 KB)

Regulaminu świadczeń dla uczestników studiów doktoranckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 85 rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 października 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu świadczeń dla uczestników studiów doktoranckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 (format:  pdf, rozmiar:  23 MB)

 

Wysokość świadczeń z funduszu stypendialnego (w roku akademickim 2020/2021)

Zarządzenie nr 135 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wysokości świadczeń z funduszu stypendialnego dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2020/2021 (format:  pdf, rozmiar:  748 KB)

 

Ustawa o świadczeniach rodzinnych (format:  pdf, rozmiar:  841 KB)


Wzory wniosków o stypendia

 

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE - DOKUMENTY

Doktorant składa:

1.    Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń stypendialnych na więcej niż jednej dyscyplinie naukowej (zał. nr 1 do Regulaminu) (format:  docx, rozmiar:  22 KB)

2.    Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (zał. nr 2 do Regulaminu) (format:  docx, rozmiar:  13,06 KB) - może (nie musi) złożyć  doktorant, który po otrzymaniu decyzji stypendialnej zrzeka się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie  sprawy

3.    Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego (zał. Nr 3 do Regulaminu) (format:  docx, rozmiar:  12,16 KB)

4.    Oświadczenie do celów stypendialnych o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (obowiązkowo składa każdy doktorant) (zał. nr 4 do Regulaminu) (format:  docx, rozmiar:  19,01 KB)

5.    Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym socjalnego w zwiększonej wysokości) (zał. nr 5 do Regulaminu) (format:  docx, rozmiar:  24 KB)

6.    Dokumenty potwierdzające informacje zamieszczone we wniosku dotyczące sytuacji materialnej studenta (dot. stypendium socjalnego)

(tzn. zaświadczenia z US, oświadczenia itd., zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów ZUT).
Doktoranci, którzy w roku akademickim 2019/2020 będą ubiegać się o stypendium socjalne, a ich miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł *, powinni dołączyć  do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny. Doktorantowi, który nie złoży ww. zaświadczenia odmawia się przyznania stypendium socjalnego.**

* Art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593,
z późn. zm.)

** Na podstawie art. 88 ust. 4  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
 z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)

Sugerujemy ww. studentom wcześniejsze zgłaszanie się do ośrodka pomocy rodziny właściwego dla miejsca zamieszkania, ponieważ przewidywany czas na uzyskanie takiego zaświadczenia może trwać dłużej. 

 

 POZOSTAŁE STYPENDIA

1.    Wniosek o przyznanie stypendium rektora (zał. nr 6 do Regulaminu) (format:  docx, rozmiar:  19,20 KB)

2.    Wniosek o przyznanie stypendium dla niepełnosprawnych (zał. nr 7 do Regulaminu) (format:  docx, rozmiar:  18,77 KB)

3.    Wniosek o przyznanie zapomogi (zał. nr 8 do Regulaminu) (format:  docx, rozmiar:  18,94 KB)