Instrukcja obsługi Bazy Aktów Prawnych ZUT

Baza „Wewnętrzne akty normatywne Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie” zawiera:

 1. obowiązujące akty normatywne: zarządzenia, komunikaty oraz pisma okólne wydane przez Rektora ZUT, również w wersji ujednoliconego tekstu sporządzonego przez Dział Organizacyjno-Prawny oraz uchwały Senatu ZUT;
 2. przy czym:

  • akty obowiązujące oznaczone są kolorem czarnym,
  • akty normatywne nieobowiązujące oznaczone są kolorem czerwonym,
  • akty normatywne oczekujące na wejście w życie oznaczone są kolorem zielonym;

 3. teksty aktów prawnych, najczęściej używanych w pracy i najważniejszych dla funkcjonowania Uczelni, np.:

  • Regulamin pracy ZUT, 
  • Statut ZUT, 
  • Regulamin organizacyjny ZUT, 
  • ustawę z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), 
  • ustawę z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) 

Dodatkowo w Bazie zamieszczone jest okno DRUKI I FORMULARZE po wyborze którego użytkownik otrzymuje listę obowiązujących druków i formularzy w formacie .word/exel lub .pdf. Druki i formularze są załącznikami aktów normatywnych.
SPOSOBY WYSZUKIWANIA DOKUMENTÓW
Ze względu na dużą liczbę aktów normatywnych Baza umożliwia szukanie aktów za pomocą 3 sposobów (kryteriów), dzięki czemu Użytkownik ma możliwość posługiwania się sposobem, który mu najbardziej odpowiada. Sposoby jakie przyjęto przy przeszukiwaniu aktów normatywnych to:

 • Hasła
 • Filtr
 • Półka Roczników

HASŁA
Hasła służą do klasyfikacji przedmiotowej aktów, tj. do grupowania aktów pod względem ich treści (przedmiotu regulacji), bez względu na rodzaj aktu. Lista haseł jest ułożona w porządku alfabetycznym. Niektóre hasła główne zawierają podhasła. Użytkownik otrzymuje pełną listę podhaseł po wyborze okna ROZWIŃ/ZWIŃ LISTĘ HASEŁ. Akt normatywny ze względu na przedmiot (treść) może być przyporządkowany do więcej niż jednego hasła lub podhasła. 
Dodatkowo Użytkownik może przeszukać akty normatywne w zbiorze HASŁA korzystając z opcji: „ZNAJDŹ FRAZĘ (SŁOWO, WYRAZ) W TYTULE”. Po wpisaniu słowa kluczowego np. „nauczyciel” Użytkownik otrzymuje grupę aktów normatywnych w tytule których znajduje się wpisane słowo kluczowe.

FILTR
Sposób ten służy do wyszukiwania aktów normatywnych poprzez określenie przez Użytkownika jego rodzaju (tj. poprzez wybór: zarządzenie, komunikat, pismo okólne albo uchwała) i jednej cechy formalnej, spośród następujących danych:

 • zakres, tj. wpisanie dat skrajnych „od do” wydania lub uchwalenia aktu normatywnego, np. 1.01.2009 do 01.02.2009
 • data, tj. wpisanie daty wydania albo uchwalenia aktu normatywnego, np. 1.03.2009
 • numer, tj. wpisanie konkretnego numeru aktu prawnego.


Określając ww. cechy Użytkownik formułuje zapytanie, na które Baza odpowiada tworząc listę aktów spełniających postawione warunki. Klikając na ikonkę pdf otwiera się okno z tekstem danego aktu prawnego. 

PÓŁKA ROCZNIKÓW
Półka roczników umożliwia przeszukanie poszczególnych roczników aktów normatywnych. Zawiera wykazy aktów prawnych wydanych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie od 2009 roku. Udostępnia Użytkownikowi akty prawne w podziale na: 

 • zarządzenia 
 • komunikaty 
 • pisma okólne
 • uchwały 

Przeglądanie aktów prawnych odbywa się poprzez wybranie rodzaju aktu normatywnego i określonego rocznika (zaznaczenie na zielono). 
Użytkownik otrzymuje listę wszystkich aktów wydanych w danym roku. Istnieje możliwość wyboru aktów wg obowiązywania (wszystkie, obowiązujące, archiwalne). Akty prawne z danego roku sortowane są domyślnie rosnąco wg numeru i daty wydania. Po wybraniu tytułu danego aktu (przez pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy) wyświetla się metryka aktu. Zawiera ona podstawowe dane dotyczące aktu prawnego oraz załączniki danego aktu w przypadku, gdy wielkość załączników uniemożliwiała ich zeskanowanie wraz z aktem prawnym. Po kliknięciu na ikonkę załącznika otwiera się okno z jego treścią.