Przykładowe ogłoszenie na konkurs z załącznikami

Szczecin, dnia …………….. 2018 r.

 

 

 

Dziekan Wydziału ……………….

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

ogłasza konkurs na stanowisko ………………..

w Katedrze ………………………

 

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 109 oraz art. 114 ust. 6 Ustawy z dnia
 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 2183 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1)     Podanie,

2)     życiorys;

3)     kwestionariusz osobowy (plik do pobrania);

4)     odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora, odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego /wpisać odpowiednio/,

5)     wykaz dorobku naukowego i zawodowego /wpisać odpowiednio/,

6)     inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie

7)     program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku

8)     udokumentowaną znajomość języka obcego / wpisać odpowiednio/

9)     oświadczenie wymagane zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (plik do pobrania);

10)  oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy (plik do pobrania).

11)  zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1; (plik do pobrania)

 

Wymagania:

1) wymagane wykształcenie: ………….;

2) …………….;

3) …………………….;

4) ………………….;

5) ……………….

 

 

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział ……………

Katedra ……………………

…-……. Szczecin ul. ………………

tel. ……………….

 

Termin składania dokumentów (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów): ………...2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:……………2018 r.

Proponowany okres zatrudnienia: /wpisać odpowiednio/

 

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone /wpisać odpowiednio/.

 

 

 

 

Dziekan Wydziału ……………………………

 

 

wzór na ogłoszenie konkursu