Przykładowe ogłoszenie na konkurs z załącznikami

Szczecin, dnia …………….. 2019 r.

 

 

 

REKTOR

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

ogłasza konkurs na stanowisko ………………..

w Katedrze ………………………

 

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1)    Podanie,

2)    życiorys;

3)    kwestionariusz osobowy

4)    odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora, odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego /wpisać odpowiednio/,

5)    wykaz dorobku naukowego i zawodowego /wpisać odpowiednio/,

6)    inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie

7)    program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku

8)    udokumentowaną znajomość języka obcego / wpisać odpowiednio/

9)    oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy

10)  zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1;

 

Wymagania:

1) wymagane wykształcenie: ………….;

2) …………….;

3) …………………….;

4) ………………….;

5) ……………….

 

 

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział ……………

Katedra ……………………

…-……. Szczecin ul. ………………

tel. ……………….

 

Termin składania dokumentów (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów): ………...2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:……………2019 r.

Proponowany okres zatrudnienia: /wpisać odpowiednio/

 

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone /wpisać odpowiednio/.

 

 

 

 

Rektor ……………………………

 

 

wzór na ogłoszenie konkursu