Zalecane postępowanie w przypadkach wystąpienia wypadku, zdarzenia potencjalnie wypadkowego lub awarii w czasie pracy lub kształcenia

Wypadki przy pracy lub podczas odbywania zajęć dydaktycznych

Przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków, którym ulegli poszkodowani podczas pracy lub zajęć dydaktycznych, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

W przypadku wystąpienia wypadku należy:

 • udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • w razie konieczności ostrzec innych o zauważonym zagrożeniu;
 • niezwłocznie zgłosić bezpośredniemu przełożonemu lub/ i administratorowi obiektu o zaistniałym zdarzeniu;
 • zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku;
 • w razie potrzeby powiadomić odpowiednie służby ratunkowe;
 • niezwłocznie powiadomić Inspektorat BHP o zdarzeniu (nr tel.: 91 449 60 27, 91 449 60 25):

  • w przypadku pracowników Uczelni: zgłoszenia dokonuje kierownik poszkodowanego pracownika lub sam poszkodowany po uprzednim poinformowaniu swojego przełożonego o zaistniałym zdarzeniu;
  • w przypadku studentów, doktorantów zgłoszenia dokonuje prowadzący zajęcia po uprzednim poinformowaniu kierownika jednostki organizacyjnej o zdarzeniu;
  • w przypadku uczestników studiów podyplomowych lub innych form kształcenia zgłoszenia dokonuje kierownik studiów podyplomowych lub innych form kształcenia przekazując wyjaśnienie poszkodowanego oraz informację świadka wypadku:

Sytuacje potencjalnie wypadkowe

Zagrożenia, które mogą powodować sytuacje potencjalnie wypadkowe (niezwiązane ze stanem technicznym obiektów lub jego wyposażeniem), należy zgłaszać po uprzednim poinformowaniu bezpośredniego przełożonego w godzinach 730-1530 do Inspektoratu BHP pod numer telefonu 91 449 – 60 - 27 lub pod adresem e-mail: bhp@zut.edu.pl.

Inspektorat BHP po otrzymaniu zgłoszenia przeanalizuje i oceni zgłoszony przypadek i podejmie odpowiednie środki zapewniające usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości lub zagrożeń oraz podejmie działania zapobiegające powstaniu nowych zagrożeń.

Zgłoszone zdarzenia zostaną odnotowane w znajdującym się w Inspektoracie BHP „Rejestrze zgłoszonych sytuacji potencjalnie wypadkowych”.

Awarie instalacji i urządzeń

Awarie urządzeń i instalacji, które powstały w godzinach 730 – 1530 należy zgłaszać do Sekcji Eksploatacji Działu Administracyjno-Gospodarczego pod numerem telefonu: 91 449-44-75 lub pod adresem e-mail: se.atg@zut.edu.pl. W pozostałych godzinach o zaistniałych awariach należy powiadamiać bezpośrednio dyżurującego pracownika portierni.

W przypadku wystąpienia awarii instalacji bezpośrednio zagrażającej życiu lub zdrowiu użytkowników i osób przebywających w obiektach Uczelni, wymagające natychmiastowego ich usunięcia należy zgłaszać bezpośrednio do niżej wymienionych służb ratunkowych oraz do kierownika danego obiektu:

 • Pogotowie energetyczne tel.  991
 • Pogotowie gazowe tel.  992
 • Pogotowie wodno-kanalizacyjne tel. 994

W razie konieczności ewakuacji z budynku Uczelni kierować się do wyjścia ewakuacyjnego zgodnie z planem ewakuacyjnym obiektu – nie używać wind.

W razie potrzeby wezwać odpowiednie służby ratunkowe.

Telefony alarmowe do służb ratunkowych:

 • Centrum ratownictwa – 112
 • Pogotowie ratunkowe – 999
 • Straż pożarna – 998
 • Policja – 997

(Podstawa prawna: Rozporządzenie. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090), Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( tekst jedn.: Dz.U.  z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm., Zarządzenie nr Zarządzenie nr 15 Rektora ZUT w Szczecinie 117 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia z Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń uczelni, infrastruktury i wyposażenia technicznego oraz postępowania w razie wypadku lub awarii).