Wymagane dokumenty na studia II stopnia

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO

PRZYJĘCIA NA STUDIA II STOPNIA -  ROK AKADEMICKI 2018/2019 – semestr letni

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia II stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego zobowiązany jest złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej następujący komplet dokumentów:

 1. ankieta osobowa wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR),
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich – oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej oraz  kserokopia suplementu lub wypis z przebiegu studiów  (ewentualnie zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego),
 3. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów,
 4. indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą uczelnię – w przypadku kandydatów nieposiadających suplementu,
 5. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obra­nym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (skierowanie na badania lekarskie będzie można pobrać w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla danego kierunku, badania lekarskie nie są wymagane na kierunkach: architektura i urbanistyka oraz ekonomia),
 6. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającą tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem (oryginał dokumentu do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej),
 7.  jedna fotografia (aktualna kolorowa) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL), oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy przesłać przez ISR,
 8. dowód  wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy wygenerowany z ISR,
 9. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z ISR),
 10. zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów (wydruk z ISR)

UWAGA

 • elektroniczny formularz (ankieta osobowa),
 • oświadczenie o gotowości podjęcia studiów,
 • zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów