Studia II stopnia (magisterskie)

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

 1. Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia winni legitymować się tytułem magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym tego samego albo innego kierunku studiów.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Na kierunek architektura i urbanistyka będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich kierunków: architektura i urbanistyka oraz architektura.
  Na kierunek budownictwo będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich tego kierunku.                                                                       Na kierunek projektowanie architektury wnętrz i otoczenia będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich kierunków: architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia.
 4. Na kierunki prowadzone przez wydziały: Elektryczny, Informatyki, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Techniki Morskiej i Transportu oraz Technologii i Inżynierii Chemicznej będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich.
 5. Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 6. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt 5). Kierunki studiów, o których mowa powyżej, odpowiednio wcześniej może zatwierdzić rada wydziału odpowiednią uchwałą. Rada wydziału może odstąpić od tej procedury postępowania, wówczas dla tych kandydatów - absolwentów stosuje się kryteria opisane w pkt. 7). Szczegółowe informacje, dotyczące powyższych decyzji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji na studia.
 7. Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, niespełniających wymogów – opisanych w pkt. 5 i 6 podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego w zakresie ustalonym przez organ odpowiedzialny za program kształcenia oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 8. Zakres testu kwalifikacyjnego, o którym mowa w pkt 7, podany zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji na studia.
 9. Dla kandydatów przyjmowanych na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się na danym kierunku studiów zasady rekrutacji przyjmowane są jak w pkt 5.
 10. Uczelnia stwarza dogodne warunki osobom niepełnosprawnym, przystępującym do testów kwalifikacyjnych. W celu ustalenia warunków przeprowadzenia testu uwzględniającego potrzeby kandydata z niepełnosprawnością  powinien on zgłosić pisemnie  wydziałowej komisji rekrutacyjnej rodzaj niepełnosprawności  nie później niż 10 dni przed wyznaczonym terminem testu.
 11. Kandydaci – obywatele polscy, którzy ukończyli uczelnię zagraniczną, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, pod warunkiem że posiadany przez nich dyplom ukończenia studiów  wyższych jest równoważny z polskim dyplomem (na podstawie umów międzynarodowych, ustawy lub rozporządzenia o nostryfikacji).
 12. Kandydat na kierunek studiów prowadzony w języku obcym powinien posługiwać się językiem obcym  na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów. Kandydat dla którego język, w którym zamierza studiować nie jest językiem urzędowym jego kraju pochodzenia musi legitymować się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, zgodnie z dokumentami określonymi w  załączniku nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. z 2009 nr 218 poz. 1695).

 Wykaz kierunków na studiach  drugiego stopnia (w rekrutacji na semestr letni)
 (studia stacjonarne drugiego stopnia - S2, studia niestacjonarne drugiego stopnia - N2)

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

 • BIOTECHNOLOGIA - S2, N2
 • KYNOLOGIA - S2, N2
 • ZOOTECHNIKA - S2, N2

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • EKONOMIA -  S2      

WYDZIAŁ INFORMATYKI

 • INFORMATYKA - S2

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - S2, N2
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA w języku angielskim S2
 • INŻYNIERIA TRANSPORTU - S2, N2
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - S2, N2
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - S2, N2

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU -  S2
 • OCHRONA ŚRODOWISKA - S2
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII -  S2
 • OGRODNICTWO - S2
 • ROLNICTWO - S2

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

 • MIKROBIOLOGIA STOSOWANA - S2
 • RYBACTWO -S2
 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - S2

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

 • TRANSPORT - S2

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA - S2
 • NANOTECHNOLOGIA - S2
 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA - S2