Inżynieria transportu

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI  

KIERUNEK: INŻYNIERIA TRANSPORTU obszar nauk technicznych
studia stacjonarne/semestr zimowy i letni, niestacjonarne/semestr zimowy i letni

 1. Kandydaci na studia drugiego stopnia KIERUNKU INŻYNIERIA TRANSPORTU winni legitymować się tytułem inżyniera tego samego albo innego kierunku studiów.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU INŻYNIERIA TRANSPORTU (TRANSPORT), w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU INŻYNIERIA TRANSPORTU (TRANSPORT), podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3)
 5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez radę wydziału oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich po kierunkach:

automatyka i robotyka, budownictwo, budowa jachtów, edukacja techniczno-informatyczna, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, logistyka, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, metalurgia, nawigacja, oceanotechnika, technika rolnicza i leśna, technologia drewna, transport, papiernictwo i poligrafia, włókiennictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji.

Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

 • materiały konstrukcyjne w budowie samochodów,
 • techniki wytwarzania w budowie samochodów,
 • zagadnienia eksploatacji samochodów (procesy zużycia części maszyn, użytkowanie samochodów, elementy diagnostyki samochodów),
 • budowa pojazdów samochodowych,
 • podstawy elektrotechniki samochodowej,
 • ogólne wiadomości dotyczące silników samochodowych i napędu pojazdów.