Mikrobiologia stosowana

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE) PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

KIERUNEK: MIKROBIOLOGIA STOSOWANA
stacjonarne/semestr zimowy i letni

 1. Kandydaci na studia drugiego stopnia KIERUNKU MIKROBIOLOGIA STOSOWANA winni legitymować się tytułem magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym tego samego albo innego kierunku studiów.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU MIKROBIOLOGIA STOSOWANA, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU MIKROBIOLOGIA STOSOWANA, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
 5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez radę wydziału oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
UWAGA !
Dla kandydatów, posiadających tytuł zawodowy licencjata lub magistra, rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia prowadzona jest tylko na semestr zimowy, a tok studiów obejmuje 4 semestry. Dla kandydatów, posiadających tytuł  zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera, rekrutacja prowadzona jest tylko na semestr letni, a tok studiów obejmuje 3 semestry.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów realizowanych na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa  ZUT w Szczecinie oraz  absolwenci, którzy uzyskali kompetencje w zakresie jednego z wymienionych obszarów wiedzy:

 • nauk przyrodniczych w dziedzinie nauk biologicznych,
 • nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk rolniczych lub w dziedzinie nauk weterynaryjnych,
 • nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, w dziedzinie nauk medycznych, lub w dziedzinie nauk farmaceutycznych, lub w dziedzinie nauk o zdrowiu.

Absolwenci kierunków studiów z innych obszarów wiedzy  przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego obejmuje zagadnienia:

 • bakteriologia, 
 • immunologia,
 • mikrobiologia rolna,
 • mikrobiologia żywności,
 • mikrobiologia lekarska,
 • mikrobiologia sanitarna z epidemiologią,
 • wirusologia.

Polecane książki:

 1. Schlegel Hans  - Mikrobiologia ogólna, PWN
 2. Salyers Abigail A., Whitt Dixie D. - Mikrobiologia, Różnorodność chorobotwórczość i środowisko, PWN
 3. Szewczyk Eligia M. - Diagnostyka bakteriologiczna, PWN
 4. Żakowska Zofia, Libudzisz Zdzisława, Kowal Krystyna - Mikrobiologia techniczna, t. 1 i 2, PWN
 5. Gołąb Jakub, Jakóbisiak Marek, Stokłosa Tomasz, Lasek Witold - Immunologia, PWN
 6. Trojanowska Krystyna, Giebel Helena, Gołębiowska Barbara - Mikrobiologia żywności, Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy Poznań