Oceanotechnika

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  (STACJONARNE) PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

KIERUNEK: OCEANOTECHNIKA
studia stacjonarne/semestr zimowy i letni

  1.  Kandydaci na studia drugiego stopnia KIERUNKU OCEANOTECHNIKA winni legitymować się tytułem inżyniera lub magistra inżyniera, tego samego albo innego kierunku studiów.
  2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU OCEANOTECHNIKA, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
  3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU OCEANOTECHNIKA tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
  4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów inżynierskich (wykaz kierunków poniżej), którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).

WYKAZ KIERUNKÓW

  • budownictwo, budowa jachtów, chłodnictwo, chłodnictwo i klimatyzacja, klimatyzacja i technologie zintegrowane, edukacja techniczno-informatyczna, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, górnictwo i geologia, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, logistyka, lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, metalurgia, nawigacja, nanotechnologia, oceanotechnika, ochrona środowiska, towaroznawstwo, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz innych kierunków których efekty kształcenia odnoszą się do dyscyplin z obszaru nauk technicznych