Nanotechnologia

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

KIERUNEK: NANOTECHNOLOGIA obszar nauk technicznych
studia stacjonarne/semestr zimowy i letni

  1. Kandydaci na studia drugiego stopnia KIERUNKU NANOTECHNOLOGIA winni legitymować się tytułem inżyniera  tego samego albo innego kierunku studiów.
  2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU NANOTECHNOLOGIA , w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
  3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU NANOTECHNOLOGIA podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
  4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
  5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez radę wydziału oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu  kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich po kierunkach:

  • chemia, chemia biologiczna, chemia informatyczna, fizyka techniczna, inżynieria biomedyczna, inżynieria biotworzyw,  inżynieria chemiczna i procesowa,  inżynieria materiałowa,  inżynieria środowiska, nanotechnologia, nanotechnologia i technologie procesów materiałowych ochrona środowiska, technologia chemiczna, towaroznawstwo,  zarządzanie i inżynieria produkcji.

Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich niż wymienione powyżej  przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

  • wiedza ogólna z zakresu przedmiotów podstawowych takich jak matematyka, fizyka i chemia niezbędna do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich,
  • znajomość  i umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami informatycznymi,
  • wiedza ogólna z zakresu nanotechnologii,
  • wiedza ogólna z zakresu przedmiotów ekonomiczno-społecznych, potrzebna do rozumienia społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań działalności inżynierskiej.