Akademiki

ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH KANDYDATOM NA STUDIA

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia  składa wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim w siedzibie właściwej dla kierunku studiów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przekazują wnioski do Działu ds. Studenckich.
 3. Kandydaci otrzymują miejsca w domach studenckich w ramach wyznaczonego limitu miejsc.
 4. Prorektor ds. Studenckich zatwierdza listę kandydatów uprawnionych do otrzymania miejsca w domu studenckim
 5. W przypadku rezygnacji kandydata z przyznanego miejsca, przypada ono kolejnej osobie, która złożyła wniosek. W związku z powyższym, kandydat, który rezygnuje z przyznanego miejsce w domu studenckim, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Dział ds. Studenckich mailem: dzial.student@zut.edu.pl bądź pisemnie: 
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 
  Dział ds. Studenckich, pok. 102
  al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
  tel. 91 449 45-87
 • WNIOSEK o akademik
  Osoby z niepełnosprawnością  do wniosku załączają orzeczenie o niepełnosprawności

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM

Studia I stopnia

 • składanie wniosków przez kandydatów zakwalifikowanych/przyjętych na studia w siedzibie odpowiedniej komisji rekrutacyjnej
     od 11 (czwartek) do 31 (środa) lipca 2019 r.,
 • ogłoszenie listy kandydatów uprawnionych do otrzymania miejsca w domu studenckim
     5 sierpnia (poniedziałek) 2019 r.


Studia II stopnia

 • składanie wniosków przez kandydatów zakwalifikowanych/przyjętych na  studia w siedzibie odpowiedniej komisji rekrutacyjnej
     od 24 lipca (środa) do 31 lipca (środa) 2019 r.,
 • ogłoszenie listy kandydatów uprawnionych do otrzymania miejsca w domu studenckim
     5 sierpnia (poniedziałek) 2019 r.

Zobacz stronę Osiedla Studenckiego www.osiedlestudenckie.zut.edu.pl