Kierunki niestacjonarne II st.

KIERUNKI I PROPONOWANE SPECJALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 (semestr letni)

 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

 • BIOTECHNOLOGIA - proponowane specjalności:

  • biotechnologia w produkcji roślinnej
  • biotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
  • bioinżynieria produkcji żywności

 • ZOOTECHNIKA - proponowane specjalności:

  • hodowla zwierząt gospodarskich
  • ekologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

 • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
 • BUDOWNICTWO - proponowane specjalności:

  • budownictwo hydrotechniczne
  • drogi, ulice i lotniska
  • konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • technologia i organizacja budownictwa

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - proponowane specjalności:

  • sieci, instalacje komunalne i przemysłowe

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • EKONOMIA -proponowane specjalności:

  • gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • gospodarka nieruchomościami
  • gospodarka turystyczna
  • konsulting gospodarczy
  • logistyka w biznesie
  • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
  • wycena nieruchomości

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

 • ELEKTROTECHNIKA - proponowane specjalności:

  • systemy elektroenergetyczne
  • urządzenia i instalacje elektryczne

WYDZIAŁ INFORMATYKI

 • INFORMATYKA - proponowane specjalności:

  • inżynieria oprogramowania
  • Internet w zarządzaniu
  • projektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
  • systemy komputerowe i technologie mobilne
  • grafika komputerowa i systemy multimedialne
  • inteligentne aplikacje komputerowe

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

 • ENERGETYKA - proponowane specjalności:

  • efektywność energetyczna
  • energetyka konwencjonalna
  • energetyka odnawialnych źródeł energii

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - proponowane specjalności:

  • przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • spawalnictwo i techniki łączenia
  • konstrukcje lekkie

 • INŻYNIERIA TRANSPORTU - proponowane specjalności:

  • logistyka, organizacja i technologia transportu,
  • urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - proponowane specjalności:

  • komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
  • urządzenia mechatroniczne

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI -proponowane specjalności:

  • inżynieria jakości
  • logistyka przemysłowa
  • zarządzanie energią i środowiskiem

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 • ARCHITEKTURA  KRAJOBRAZU
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA - proponowane specjalności:

  • geoinformatyka
  • obszary wrażliwe

 • OCHRONA ŚRODOWISKA - proponowane specjalności:

  • ocena stanu zagrożeń środowiska
  • rekultywacja i zagospodarowanie gruntów

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - proponowane specjalności:

  • systemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
  • pozyskiwanie i konwersja masy na cele energetyczne

 • OGRODNICTWO - proponowane specjalności:

  • produkcja owoców warzyw i ziół
  • rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

 • ROLNICTWO - proponowane specjalności:

  • doradztwo w agroturyzmie
  • doradztwo rolnicze

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - proponowane specjalności:

  • ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
  • technologia i biotechnologia żywności
  • technologia rybna
  • żywienie człowieka

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA - proponowane specjalności:

  • inżynieria procesowa
  • inżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
  • inżynieria procesów wytwarzania olefin