Studia I stopnia (inżynierskie/licencjackie)

 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020 są wyniki pisemnego egzaminu:

 • maturalnego (świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną),
 • dojrzałości (świadectwo wydane przez dyrektora szkoły),
 • matury międzynarodowej IB (maturę międzynarodową potwierdza dyplom IB – International Baccalaureate wydany przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie),
 • matury europejskiej EB (maturę europejską European Baccalaureate potwierdza dyplom EB wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statusie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu  dnia 21 czerwca 1994 r.),
 • maturalnego/dojrzałości uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się do przyjęcia do szkoły wyższej.

Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierki: architektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia dodatkowo przystępują do sprawdzianu z umiejętności plastycznych 

Sprawdzian umiejętności plastycznych:

 • na kierunku architektura i urbanistyka obejmuje rysunek odręczny z natury i przegląd prac plastycznych wykonanych przez kandydata,
 • na kierunku projektowanie architektury wnętrz i otoczenia obejmuje  rysunek odręczny z natury i przegląd prac plastycznych wykonanych przez kandydata.

  O przyjęciu na studia, po uzyskaniu pozytywnej oceny ze sprawdzianu umiejętności plastycznych, decyduje wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej lub matury europejskiej.

  Uczelnia stwarza dogodne warunki osobom z niepełnosprawnością, przystępującym do sprawdzianu umiejętności plastycznych. Kandydatom z dysfunkcją narządu ruchu udostępnione zostaną sale bez barier architektonicznych. W celu ustalenia warunków przeprowadzenia sprawdzianu uwzględniającego potrzeby kandydata z niepełnosprawnością, powinien on skontaktować się z wydziałową komisją rekrutacyjną nie później niż 10 dni przed terminem sprawdzianu umiejętności plastycznych.

Zasada wyliczania liczby punktów (LP) dotyczy kandydatów, którzy legitymują się świadectwem:

egzaminu maturalnego świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
dyplomem matury międzynarodowej IB - International Baccalaureate,
oraz dyplomem matury europejskiej EB 

Zasada wyliczania liczby punktów (LP) dotyczy kandydatów, którzy legitymują się świadectwem:
egzaminu dojrzałości "starej matury" (stara matura- egzamin maturalny zdawany do roku 2004
w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach)