Teleinformatyka

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KIERUNEK TELEINFORMATYKA obszar nauk technicznych
studia stacjonarne/semestr letni

 

 1. Kandydaci na studia drugiego stopnia KIERUNKU TELEINFORMATYKA winni legitymować się tytułem inżyniera tego samego albo innego kierunku studiów.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU TELEINFORMATYKA,  w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU TELEINFORMATYKA, podstawą kwalifikacji na studia  drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
 5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez radę wydziału oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci następujących kierunków studiów inżynierskich pierwszego stopnia oraz makrokierunków/studiów międzykierunkowych utworzonych na bazie poniższych  kierunków:

 • automatyka i robotyka, elektronika, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, fotonika, informatyka, informatyka przemysłowa, informatyka stosowana, informatyka stosowana z komputerową nauka o materiałach, inżynieria akustyczna, inżynieria cyfryzacji, mechatronika, techniczne zastosowania internetu, teleinformatyka, telekomunikacja.

Absolwenci innych kierunków studiów niż wymienione powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

 • wiedza z matematyki i fizyki niezbędna do zrozumienia podstawowych zjawisk występujących w układach elektronicznych, sieciach teleinformatycznych wraz z ich otoczeniem,
 • wiedza na temat projektowania, eksploatacji i technik administrowania sieciami teleinformatycznymi,
 • wiedza z zakresu teorii obwodów elektrycznych, teorii sygnałów i metod ich przetwarzania oraz interfejsach i protokołach komunikacyjnych wykorzystywanych do transmisji danych,
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa systemów informacyjnych i komunikacji elektronicznej,
 • wiedza i umiejętności programowania niskiego i wysokiego poziomu oraz w zakresie inżynierii oprogramowania, technik projektowania, modelowania, tworzenia i testowania oprogramowania,
 • wiedza i umiejętności w zakresie technik bazodanowych i sposobów pozyskiwania informacji z baz danych,
 • wiedza w zakresie systemów operacyjnych, wirtualizacji, systemów czasu rzeczywistego oraz systemów wbudowanych i architektury systemów komputerowych, w szczególności warstwy sprzętowej, oraz urządzeń mobilnych i możliwości transmisji danych z wykorzystaniem tych urządzeń,
 • umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentów oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym