Akademiki

ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH KANDYDATOM NA STUDIA

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia  składa wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim w siedzibie właściwej dla kierunku studiów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przekazują wnioski do Działu ds. Studenckich.
 3. Kandydaci otrzymują miejsca w domach studenckich w ramach wyznaczonego limitu miejsc.
 4. Prorektor ds. Studenckich zatwierdza listę kandydatów uprawnionych do otrzymania miejsca w domu studenckim
 5. W przypadku rezygnacji kandydata z przyznanego miejsca, przypada ono kolejnej osobie, która złożyła wniosek. W związku z powyższym, kandydat, który rezygnuje z przyznanego miejsce w domu studenckim, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Dział ds. Studenckich mailem: dzial.student@zut.edu.pl bądź pisemnie: 
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 
  Dział ds. Studenckich, pok. 007B
  al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
  tel. 91 449 45-87

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM

UWAGA! W związku ze zmianą terminów rekrutacji (spowodowaną przesunięciem egzaminów maturalnych) zmianie uległy terminy składania wniosków o miejsce w domu studenckim i ogłoszenie list kandydatów uprawnionych do otrzymania miejsca w domu studenckim.
Kandydatów obowiązują poniższe terminy.

 

Studia I i II stopnia

 • składanie wniosków przez kandydatów zakwalifikowanych/przyjętych na studia w siedzibie odpowiedniej komisji rekrutacyjnej
     od 19 sierpnia (środa) do 4 września (piątek) 2020 r.,
 • ogłoszenie listy kandydatów uprawnionych do otrzymania miejsca w domu studenckim
     8 września (wtorek) 2020 r.

 

Zobacz stronę Osiedla Studenckiego www.osiedlestudenckie.zut.edu.pl