Badania lekarskie

Uwaga!

Kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia obowiązują badania lekarskie lekarza medycyny pracy (za wyjątkiem kandydatów na kierunki studiów: architektura, ekonomia, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, zarządzanie).

Kandydaci na badania powinni zgłaszać się z:

  • dokumentem tożsamości
  • skierowaniem na badania lekarskie wydanym przez Uczelnię


Badania są bezpłatne.

Skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na określonym kierunku jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu się kandydata w Internetowym Systemie Rekrutacji oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej na numer konta bankowego wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR.

Skierowanie opatrzone odpowiednią pieczęcią i podpisane przez osobę upoważnioną można  pobrać:

Orzeczenie wystawia lekarz medycyny pracy.