Studia II stopnia (magisterskie)

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

 1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Na kierunki prowadzone przez wydziały: Elektryczny, Informatyki, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Techniki Morskiej i Transportu oraz Technologii i Inżynierii Chemicznej będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich.
 4. Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 5. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt 4).  Wykaz kierunków studiów lub dziedzin, których absolwenci osiągnęli porównywalne efekty kształcenia do kierunku studiów, o który się ubiegają podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji.  
 6. Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, niespełniających wymogów – opisanych w pkt. 4 i 5 podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 7. Zakres testu kwalifikacyjnego, o którym mowa w pkt 6, podany zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji na studia.
 8. Uczelnia stwarza dogodne warunki osobom z niepełnosprawnością , przystępującym do testu lub rozmowy kwalifikacyjnych. W celu ustalenia warunków przeprowadzenia testu lub rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniającego potrzeby kandydata z niepełnosprawnością  powinien on zgłosić pisemnie  odpowiedniej komisji rekrutacyjnej rodzaj niepełnosprawności nie później niż 10 dni przed wyznaczonym terminem testu.
 9. Kandydaci – obywatele polscy, którzy ukończyli uczelnię zagraniczną, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, pod warunkiem że posiadany przez nich dyplom ukończenia studiów  wyższych jest równoważny z polskim dyplomem (na podstawie umów międzynarodowych, ustawy lub rozporządzenia o nostryfikacji).
 10. Kandydat na kierunek studiów prowadzony w języku obcym powinien posługiwać się językiem obcym  na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów. Kandydat dla którego język, w którym zamierza studiować nie jest językiem urzędowym jego kraju pochodzenia musi legitymować się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, zgodnie z dokumentami określonymi w  załączniku nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. z 2009 nr 218 poz. 1695).

 Wykaz kierunków na studiach  drugiego stopnia (w rekrutacji na semestr letni)
 (studia stacjonarne drugiego stopnia - S2, studia niestacjonarne drugiego stopnia - N2)

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

 • BIOTECHNOLOGIA - S2, N2
 • KYNOLOGIA - S2, N2
 • ZOOTECHNIKA - S2, N2

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

  • EKONOMIA - S2

  WYDZIAŁ INFORMATYKI

  • INFORMATYKA - S2

  WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

  • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - S2
  • INŻYNIERIA TRANSPORTU - S2
  • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - S2
  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - S2

  WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

  • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU -  S2
  • OCHRONA ŚRODOWISKA - S2
  • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII -  S2
  • OGRODNICTWO - S2
  • ROLNICTWO - S2

  WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

  • MIKROBIOLOGIA STOSOWANA - S2
  • RYBACTWO -S2
  • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - S2

  WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

  • LOGISTYKA -S2
  • TRANSPORT - S2

  WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

  • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA - S2
  • NANOTECHNOLOGIA - S2
  • TECHNOLOGIA CHEMICZNA - S2