Kynologia

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

KIERUNEK: KYNOLOGIA 
dziedzina nauk rolniczych
studia stacjonarne semestr zimowy i letni, studia niestacjonarne semestr letni

 1. Na studia drugiego stopnia KIERUNKU KYNOLOGIA może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
 5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów. W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich oraz jednolitych magisterskich  lub licencjackich (wraz z semestrem wyrównującym efekty inżynierskie), m.in. po kierunkach:

 • behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństo żywności,  bioinżynieria zwierząt, biologia,  biotechnologia, hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących, mikrobiologia, mikrobiologia stosowana, rolnictwo, zootechnika

 
po których osiągnięte zostały efekty kształcenia zbieżne z oczekiwanymi od kandydatów, m.in.:

 • ogólna wiedza z zakresu nauk podstawowych (biologii, chemii, biofizyki, matematyki),      
 • znajomość procesów związanych ze wzrostem i rozwojem zwierząt,
 • wykorzystywanie podstawowych narzędzi informatycznych i statystycznych do opisu zjawisk i analiz danych,
 • wykorzystywanie analiz laboratoryjnych z zastosowaniem metod fizycznych , chemicznych i biologicznych w zakresie niezbędnym w naukach podstawowych,
 • wykonywanie prostych zadań badawczych lub eksperymentów pod kierunkiem opiekuna naukowego.

 
Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów podstawą kwalifikacji będzie pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego (przeprowadzonego w formie rozmowy kwalifikacyjnej), podczas którego sprawdzona będzie ogólna wiedza kandydata w zakresie kynologii na poziomie studiów I stopnia.  Zakres będzie obejmował:

 • zagadnienia związane z chowem, hodowlą i użytkowaniem psów.


Kwalifikacje do podjęcia studiów drugiego stopnia oceniane będą przez powołaną przez Dziekana Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną.

Kandydaci, którzy nie posiadają kompetencji inżynierskich kierowani będą na semestr wyrównujący te efekty.