Zootechnika

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

KIERUNEK: ZOOTECHNIKA
dziedzina nauk rolniczych
studia stacjonarne rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni,
studia niestacjonarne rekrutacja prowadzona jest na semestr letni

 1. Na studia drugiego stopnia KIERUNKU ZOOTECHNIKA może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
 5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów. W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich oraz jednolitych magisterskich lub licencjackich (wraz z semestrem wyrównującym efekty inżynierskie) m. in. po kierunkach:

 • behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo żywności, bioinżynieria zwierząt, biologia, biotechnologia, hipologia i jeździectwo, hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, kynologia, mikrobiologia, mikrobiologia stosowana, rolnictwo, rybactwo, towaroznawstwo, zootechnika,

po których osiągnięte zostały efekty kształcenia zbieżne z oczekiwanymi od kandydatów m.in.:

 • ogólna wiedza z zakresu nauk podstawowych (biologii, chemii, fizyki, matematyki) oraz kierunkowych m.in. podstaw produkcji roślinnej, żywienia zwierząt, genetyki, mikrobiologii, anatomii i fizjologii zwierząt,
 • znajomość procesów  związanych ze wzrostem, rozwojem  zwierząt,
 • podstawowa wiedza z zakresu chowu i  hodowli poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i amatorskich, właściwego obchodzenia się z nimi oraz zachowania ich dobrostanu,
 • stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla zootechniki,
 • wykonuje samodzielnie lub w zespole pod kierunkiem nauczyciela  proste zadania projektowe związane z hodowlą i użytkowaniem zwierząt.

 
Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów podstawą kwalifikacji będzie pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego z zakresu:

 • ogólnych zagadnień związanych z zootechniką,
 • znajomości podstaw chowu i hodowli poszczególnych gatunków zwierząt  gospodarskich,
 • znajomości podstawowych metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w zootechnice.

Kwalifikacje do podjęcia studiów drugiego stopnia oceniane będą przez powołaną przez Dziekana Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Komisję Kwalifikacyjną.

Kandydaci, którzy nie posiadają kompetencji inżynierskich kierowani będą na semestr wyrównujący te efekty.