Ekonomia

 

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ EKONOMICZNY

KIERUNEK EKONOMIA
dziedzina nauk społecznych
studia stacjonarne rekrutacja prowadzona jest na  semestr zimowy  i letni,
studia niestacjonarne rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy

 1. Na studia drugiego stopnia KIERUNKU EKONOMIA może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu  KIERUNKU EKONOMIA, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU EKONOMIA, podstawą kwalifikacji na studia  drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
 5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów po kierunkach:

 • ekonomia, zarządzanie, zarządzanie i marketing
 • oraz absolwenci innych kierunków studiów, dla których określono jako wiodące efekty kształcenia z dziedziny nauk społecznych, dyscyplin: ekonomia i finanse  lub nauki o zarządzaniu i jakości będą te same kryteria, jak dla kandydatów - absolwentów kierunku ekonomia.

Absolwenci innych kierunków studiów niż wymienione powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

 • pojęcie i istota ekonomii, rzadkość dóbr jako podstawowy problem ekonomii,
 • proces produkcji a czynniki produkcji,
 • pojęcie i klasyfikacja dóbr,
 • charakterystyka podmiotów gospodarczych (konsument, producent i państwo),
 • rynek - pojęcie i klasyfikacja,
 • popyt i podaż jako elementy rynku, czynniki kształtujące popyt i podaż,
 • pojęcie, rodzaje i funkcje pieniądza,
 • istota inflacji, jej przyczyny i systematyka,
 • bezrobocie - pojęcie, przyczyny i rodzaje,
 • budżet państwa, deficyt i dług publiczny.