Automatyka i robotyka

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE) PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
studia stacjonarne rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni

 1. Na studia drugiego stopnia KIERUNKU AUTOMATYKA I ROBOTYKA może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów z tytułem inżyniera.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU AUTOMATYKA I ROBOTYKA, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU AUTOMATYKA I ROBOTYKA, podstawą kwalifikacji na studia  drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
 5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci następujących kierunków studiów inżynierskich pierwszego stopnia oraz makrokierunków/studiów międzykierunkowych utworzonych na bazie poniższych  kierunków:

 • automatyka i robotyka, elektronika, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, fotonika, informatyka, informatyka przemysłowa, informatyka stosowana, informatyka stosowana z komputerową nauka o materiałach, inżynieria akustyczna, inżynieria cyfryzacji, mechatronika, techniczne zastosowania internetu, teleinformatyka, telekomunikacja.

Absolwenci innych kierunków studiów niż wymienione powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

 • wiedza z zakresu matematyki i fizyki, umożliwiająca zrozumienie podstawowych zjawisk zachodzących w układach mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu automatyki i robotyki,
 • wiedza i umiejętności z zakresu podstaw teorii sterowania, teorii przetwarzania sygnałów i metrologii umożliwiająca pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych układów automatyki i robotyki z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych,
 • umiejętność wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu automatyki i robotyki,
 • wiedza i umiejętności z zakresu sztucznej inteligencji i jej zastosowań w prostych układach sterowania,
 • wiedza i umiejętności w zakresie podstaw budowy i programowania cyfrowych urządzeń automatyki i robotyki,
 • umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentów oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym.